O mne

About me

Kto som, čomu sa venujem, prečo tento blog a ako ku mne?

Who am I, what I am into, why this blog and how to get to me?


V

Volám sa Martin, pochádzam a žijem v Košiciach. Osud to tak nejak zariadil, že už od malička mám blízko k rastlinkám. Som panelákové mestské dieťa a tak som najprv svoj vzťah k zeleným priateľom rozvíjal dnu a na balkóne. Neskôr, v roku 2004, si moja rodina zaobstarala chatu a tak od 13-tich rokov som sa pustil do veľkého pestovania. Záhradná architektúra, plánovanie a sadenie. Postupne som vytvoril záhradu, o ktorej susedia vravia, že je najkrajšia v okolí. Dúfam, že neklamú :) Následne som vysadil predzáhradku pred vlastným panelákom a v roku 2013 až 2016 som pomohol založiť a viesť prvú komunitnú záhradu v Košiciach.

My name is Martin, I come frome and live in Košice. Fate has somehow made it that I am interested in plants since I was young. I'm a town child and so firstly I developed my relationship with green friends inside and at the balcony. Later, in 2004, my family acquired a cottage, so from the 13th years I started to garden. Garden architecture, planning and planting. I gradually created a garden that the neighbors say is the most beautiful in the neighborhood. I hope they don't lie :) Then I planted frontgarden in front of appartment house and from 2013 to 2016 I helped to establish and lead the first community garden in Košice.


Inšpiráciu a vedomosti o záhradách a rastlinkách získavam čítaním odborných kníh a predplatených časopisov. Konkrétne slovenský Záhradkár, český Naše krásná zahrada a anglický The English Garden.

I gain inspiration and knowledge about gardens and plants by reading professional books and subscribed magazines. Particularly Slovak The Gardener, Czech Our beautiful garden and English The English Garden.


Ja v skleníku počas motýlej šou.

Me at greenhouse during the butterfly show.Vzdelanie Education


Navštevoval som Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na bakalárskom stupni som vyštudoval ekológiu a na magisterskom stupni zas botaniku. Na doktorandskom stupni som sa venoval (laicky povedané) vplyvu lišajníkov na klíčenie a rast semenáčikov ihličnanov.


I attended Pavol Jozef Šafárik University in Košice. I studied ecology at the bachelor's degree and botany at the master's degree. At the doctoral level, I focused on the lichen effect on germination and growth of conifer seedlings.


Urobil som si online kurz Planting the Piet Oudolf style cez MyGardenSchool vzdelávanie o využití trvaliek moderným spôsobom v záhradách. Absolvoval som aj troj-víkendový kurz záhradného dizajnu v Prahe.


I took part in the online course Planting the Piet Oudolf Style through MyGardenSchool learning about using perennials in a modern way in gardens. Besides I graduated from a three-week garden design course in Prague.Okrem vzdelania týkajúceho sa záhrad, som na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika absolvoval interdisciplinárne vzdelávanie Projektový manažment a aj kurz podnikania, v ktorom prítomní podnikatelia ohodnotili môj projekt týkajúci za vytvorenia záhradníctva ako najlepší.

Besides education about gardens, I graduated at Pavol Jozef Šafárik University from interdisciplinary course Project Management and also from a business course in which the present bussinessmen rated my project about garden center as the best.


Aktivity Activities


Od septembra 2019 som odborným pracovníkom v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

Keď sa jedná o zeleň, som hyperaktívny. Pre známych, ale aj neznámych navrhujem záhrady, viem poskytnúť aj 3D návrh a kompletnú výsadbu. Keďže nie som profesionál a nemám vlastnú firmu, tak moje návrhy sú lacnejšie, ale klient si záhradu musí vybudovať svojpomocne.


Podarilo sa mi nadviazať spoluprácu s redaktorkou Idou z časopisu Záhradkár a tak som mal od decembra 2015 do mája 2019 s ňou rubriku o navrhovaní záhrad. Odvtedy píšem do časopisu len občasne, väčšinou sa jedná o články o rastlinách či DIY postupy. 

Since September 2019 I have been a specialist in the Botanical Garden UPJŠ in Košice.

When it comes to greenery, I'm hyperactive. For aquitances but also for strangers I design gardens, I can also provide 3D design and complete planting scheme. Since I am not a professional and don't have my own business yet, my projects are cheaper, but the client needs to build a garden by themselves.

Since December 2015 to May 2019 I had a column on designing gardens in the slovak magasine The Gardener. Since then I wrote about plants or DIY ideas occasionally. 


Pre sídlisko KVP som v období  2014 - 2018 pomáhal vyhodnocovať súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku.

Od roku 2018 mám botanickú rubriku v Rádiu Regina (RTVS) v rámci relácie Svet okolo nás. Snažím sa v nej laicky vysvetliť, ako rastliny fungujú a povedať zopár zaujímavostí z rastlinnej ríše. Okrem toho sa v tejto relácii  venujem cestovaniu po záhradách.

Mojou obľúbenou aktivitou je od r. 2016 Zážitkové sprevádzanie počas letných mesiacov v botanickej záhrade.

V období od 2019 do 2022 som pôsobil v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pre mesto Košice.


For the KVP estate, I helped to evaluate the competition for the most beautiful balcony and front garden in 2014-2018.

Since 2018, I have the botanical column in Regina Radio (regional Slovak radio) that is featured as a part of the "The World around us" session. I explain easily how plants work and tell a few interesting facts about the plant kingdom. I talk also about my travelling experiences.

My favorite activity has been since 2016 The experience guided walking tours during summer months in Botanical Garden.

During 2019-2022 I have joined the Environment, Public rules and Health Commision acting in the city of Košice.  


Blog

A tento blog? Rád cestujem po Európe a okrem spoznávania pamiatok ma zaujímajú záhrady. Sú to živé umelecké diela, tak prečo ich nenavštíviť, že? Časom sa nahromadilo veľa zážitkov a fotografií a mal som pocit, že to musím dať zo seba von. Vytvoril som tento blog, kde sa oboznámite s rôznymi záhradami a pevne verím, že reportáže poslúžia ako sprievodca a inšpirácia ísť sa tam pozrieť osobne. No a pripájam aj postrehy a tipy z vlastnej záhrady. Záhrada sa totiž neustále mení, nie je nikdy dokončená. Ponúkam aj zoznam rastlín v mojej záhrade, aby ste zistili, čo pestujem a čo môžete u mňa vidieť. Rád privítam každého návštevníka :D

And this blog? I like to travel across Europe and beside sightseeing I am interested in gardens. They are living artworks, so why not visiting them? A lot of experiences and photos have accumulated over time, and I felt I had to write it all out. I've created this blog where you get to know the various gardens and I believe that the reports would serve as a guide and inspiration to go there personally. I'll also attach comments and tips from my own garden. The garden is constantly changing, it is never finished. I also offer a list of plants in my garden to know what I grow and what you can see there. I like to welcome every visitor: D

Ako sa ku mne dostanete? How do you get to me?

Moja záhrada sa nachádza v chatárskej lokalite Nižný Klátov - Mlynky, známej ako oblasť okolo chaty Klatovianky. Je to chata s reštauráciou, vonkajším sedením, westernovým mestečkom a zvieratkami. Pred ňou je väčšie parkovisko, na ktorom odporúčam zaparkovať, ak prídete autom.

Po kliknutí na link sa Vám ukáže trasa, ktorú som vyznačil od potravín v Myslave po chatu Klatovianku.

My garden is located in the cottage settlement Nižný Klátov - Mlynky, known as the area around the cottage Klatovianka. It is a cottage with restaurant, outdoor seating, western town and animals. In front of it is a large parking lot, where I recommend to park if you arrive by car.

After clicking on the link you will see the route that I marked from the grocery in Myslava to the Klatovianka cottage.


Potraviny v Myslave. Nachádzajú sa pri hlavnej ceste po pravej strane v smere od mesta. Zdroj foto tu.

The grocery in Myslava. It is located on the main road on the right side in the direction from the city.


Od potravín smerujte priamo, nikam neodbočujte.

Go straight from the grocery, do not turn anywhere.

Po chvíli dôjdete k autobusovej zastávke linky 32 Myslava, Pri škole. Tu odbočte vpravo, uvidíte turistickú mapu. Smerujte do kopca.

After a while you will reach the bus stop of bus line 32 called Myslava, Pri škole. Turn right and you will to see the tourist map. Head uphill.

Cesta do kopca míňa po pravej strane domy a po ľavej pneuservis (v záhrade je sklad pneumatík).

Asfaltová cesta vedie cez les a križuje vysokonapäťové vedenie.

Uphill road passes on the right side a few houses and on the left tire service (there are lots of tires in the garden ). The asphalt road runs through forest and crosses the high-voltage line.

V lese na mieste Girbeš je niekoľko odbočiek. Držte sa hlavnej cesty, ktorá sa zatáča doľava a mierne klesá.

There are several turns in the woodland at place called Girbeš. Follow the main road that turns left and slightly descends.

Prejdete cez les a lúky až klesáte dolu do chatárskej oblasti Nižný Klátov - Mlynky. Stále smerujte priamo. Dôjdete na rázcestie s turistickou mapou. Smerom rovno je chata Klatovianka. Smerom doľava je moja záhrada.

Go through the woodlands and meadows until you descend down to the cottage area Nižný Klátov - Mlynky. Keep heading straight. You will reach a crossroad with a tourist map. If you go straight there is cottage Klatovianka, if you turn left, there is my garden.

Na Klatovianke je veľké parkovisko. Odtiaľ sa vráťte pešo na rázcestie k mape.

Next to Klatovianka there is a large parking lot. From here, walk back to the crossroads with the tourist map.

Od mapy odbočte vľavo, prejdite cez potok a zíďte dolu doľava do slepej uličky. Moja záhrada je pri prvej chate (žltá fasáda, červená strecha) po pravej strane. Číslo 151.

Turn left from the map, cross the stream and go down to the left into a dead end. My garden is next to the first cottage (yellow facade, red roof) on the right side. Number 151.

POZNÁMKA: nepoužívajte GPS navigáciu, pretože predmetná cesta v nej nie je zaznačená. Navrhne Vám trasu do obce Nižný Klátov a z nej cez poľnú cestu späť ku Klatovianke. Táto cesta je však určená pre poľnohospodárske mechanizmy a je v zlom stave. V mape nie sú zaznačené ani súpisné čísla chát, ktoré sú navyše dané náhodne. Preto prosím, dodržujte túto trasu.

NOTE: do not use GPS navigation as the mentioned road is not marked. It will suggest a route to the village of Nižný Klátov and from it through a field road back to Klatovianka. However, this road is intended for agricultural machinery and is in poor condition. The cottage register numbers, which are additionally given randomly, are not marked in the map. Therefore, please follow this route.

Kontakt Contact

email: mpiznak@gmail.com