Ako sa ku mne dostanete?

How do you get to me? 

Moja záhrada sa nachádza v chatárskej lokalite Nižný Klátov - Mlynky, známej ako oblasť okolo chaty Klatovianky. Je to chata s reštauráciou, vonkajším sedením, westernovým mestečkom a zvieratkami. Pred ňou je väčšie parkovisko, na ktorom odporúčam zaparkovať, ak prídete autom.

Po kliknutí na link sa Vám ukáže trasa, ktorú som vyznačil od potravín v Myslave po chatu Klatovianku.

My garden is located in the cottage settlement Nižný Klátov - Mlynky, known as the area around the cottage Klatovianka. It is a cottage with restaurant, outdoor seating, western town and animals. In front of it is a large parking lot, where I recommend to park if you arrive by car.

After clicking on the link you will see the route that I marked from the grocery in Myslava to the Klatovianka cottage.

POZNÁMKA: nepoužívajte GPS navigáciu, pretože predmetná cesta v nej nie je zaznačená. Navrhne Vám trasu do obce Nižný Klátov a z nej cez poľnú cestu späť ku Klatovianke. Táto cesta je však určená pre poľnohospodárske mechanizmy a je v zlom stave. V mape nie sú zaznačené ani súpisné čísla chát, ktoré sú navyše dané náhodne. Preto prosím, dodržujte túto trasu.

NOTE: do not use GPS navigation as the mentioned road is not marked. It will suggest a route to the village of Nižný Klátov and from it through a field road back to Klatovianka. However, this road is intended for agricultural machinery and is in poor condition. The cottage register numbers, which are additionally given randomly, are not marked in the map. Therefore, please follow this route.

Potraviny v Myslave. Nachádzajú sa pri hlavnej ceste po pravej strane v smere od mesta.

The grocery in Myslava. It is located on the main road on the right side in the direction from the city.

Od potravín smerujte priamo, nikam neodbočujte.

Go straight from the grocery, do not turn anywhere.

Po chvíli dôjdete k autobusovej zastávke linky 32 Myslava, Pri škole. Tu odbočte vpravo, uvidíte turistickú mapu. Smerujte do kopca.

After a while you will reach the bus stop of bus line 32 called Myslava, Pri škole. Turn right and you will to see the tourist map. Head uphill

.

Cesta do kopca míňa po pravej strane domy a po ľavej pneuservis (v záhrade je sklad pneumatík). Asfaltová cesta vedie cez les a križuje vysokonapäťové vedenie.

Uphill road passes on the right side a few houses and on the left tire service (there are lots of tires in the garden ). The asphalt road runs through forest and crosses the high-voltage line.

V lese na mieste Girbeš je niekoľko odbočiek. Držte sa hlavnej cesty, ktorá sa zatáča doľava a mierne klesá.

There are several turns in the woodland at place called Girbeš. Follow the main road that turns left and slightly descends.

Prejdete cez les a lúky až klesáte dolu do chatárskej oblasti Nižný Klátov - Mlynky. Stále smerujte priamo. Dôjdete na rázcestie s turistickou mapou. Smerom rovno je chata Klatovianka. Smerom doľava je moja záhrada.

Go through the woodlands and meadows until you descend down to the cottage area Nižný Klátov - Mlynky. Keep heading straight. You will reach a crossroad with a tourist map. If you go straight there is cottage Klatovianka, if you turn left, there is my garden.

Na Klatovianke je veľké parkovisko. Odtiaľ sa vráťte pešo na rázcestie k mape.

Next to Klatovianka there is a large parking lot. From here, walk back to the crossroads with the tourist map.

Od mapy odbočte vľavo, prejdite cez potok a zíďte dolu doľava do slepej uličky. Moja záhrada je pri prvej chate (žltá fasáda, červená strecha) po pravej strane. Číslo 151.

Turn left from the map, cross the stream and go down to the left into a dead end. My garden is next to the first cottage (yellow facade, red roof) on the right side. Number 151.