Isolla Madre

Isolla Madre je menej nápadnou sestrou Isolla Bella. Malý ostrov s vilou je botanickou záhradou ako sa patrí, bez akýchkoľvek výstredností. Teda okrem bielych pávov.

EN: Isolla Madre is a less conspicuous sister of Isolla Bella. A small island with a villa is a botanical garden as it should be, without any extras. Except white peacocks.

Taliansko Italy

Tento príbeh nadväzuje na cestu na Isola Bella. Po tom, ako sme sa zviezli loďou, vidím už z diaľky, že Isola Madre bude iná káva. Na vysokom úbočí stojí menej nápadná vila a vôkol nej veľmi bohatá kvetena. Priam až svietila z diaľky. Sýte farby sľubovali rozmanitú vegetáciu.

This story follows the journey to Isola Bella. After we boarded the ship, I can see from a distance that Isola Madre will be a different story. On the high slope there is a less conspicuous villa and a very rich flora around. Literally shining from the distance. The rich colors promised a variety of vegetation.


Vitaj exotika Welcome to exotics

Ihneď po vstupe na ostrov na mňa zo všetkých strán pozerali exotické krásky. Rad oleandrov a bugénvileí susedil s kvitnúcou agávou. Nad vstupom na ostrov sa nakláňa pripútaný starý eukalyptus. Po múroch sa ťahal popínavý fikus. Už len táto kombinácia druhov tvorí mix z celého sveta (obrázok 1, 2, 3). 

Immediately after entering the island, exotic beauties looked at me from all sides. A row of oleanders and bougainvilleas neighboured with a blooming agave. A tangled old eucalypt tree leans over the entrance to the island. A creeping ficus climbs along the walls. Already this combination of species is a mix of the world (picture 1, 2, 3).


Od Austrálie cez Áziu po Ameriku From Australia through Asia to America 

Vstupujeme do záhrady. Vila ma čaká až na konci púte. Po ľavici kvitnú krovité druhy šalvií. Po pravici zas kvitne klerodendron a tu zas rastú obrovské bambusy. Vidím, že sa blížim k panašovanému podslnečníku a modrolistému eukalyptu. Cestička pokračuje okolo pobrežia. Naozaj jeden krajší jedinec než druhý. Všetky rastliny sú upravené v bezchybnom stave (obrázok 4 a 5) . 

We enter the garden. The villa is waiting for me at the end of the pilgrimage. Shrubby sage species are blooming on the left side. On the right, the clerodendrum is in flower here and big bamboos grow there. I see that I am coming to variegated Indian mallow and blue-leaved eucalypt. The path continues around the coast. Indeed, one more pretty individual than the other. All plants are neat in perfect condition (picture 4 and 5).


Po chvíli objavujem výstavku paliem v kvetináčoch a v pozadí zahliadnem kvitnúce modré hortenzie. Presne také ako na Isola Bella. Najviac ma však uchvátila diksónia antarktická. Slabo mrazuvzdorná stromová papraď . Videl som ju prvýkrát naživo. Náááádhera (obrázok 6) .  

After a while, I discover a display of palm trees in pots and a blooming blue hydrangeas in the background. Just like at Isola Bella. However, the dicksonia has captured me most. Mildly frost-resistant tree fern . I saw it for the first time live. Amaziiiiiiiiing (picture 6).


Štrková cestička sa krúti a mierne stúpa. Prechádzam tesne okolo starého tisovca a sekvojovca. Navôkol ďalšie bambusy a prichádzam na peknú promenádu s pekným výhľadom. Tu zbadám obrovské listy magnólie veľkolistej. Výrazná dominanta (obrázok 7 a 8) . 

The gravel path curves and rises slightly. I walk around the old bald cypress and sequoia tree. I see another bamboos around and slowly come to a nice promenade with a beautiful view. Here I spot huge leaves of bigleaf magnolia. Significant dominant (picture 7 and 8).


Páv na škorici

Peacock with cinnamon


Z promenády však schádzam lebo vidím čistinku s anglickým trávnikom a voliérou.  Po tráve sa špacírujú modré pávy. Majú dobrú náladu a tak mi pózujú pred foťákom.  Počas ich fotenia vidím, že je tu iná vzácnosť a rovno dve. Starý a pokrútený  japonský javor je majstrovským dielom prírody. Oproti sa do výšky i šírky týči pán v rokoch. Škoricovník alias gáfrovník. Na jeho statných koreňoch strážia biele pávy. Takže pávom na škorici som nemyslel nejaký fajnový recept :)  (obrázok 9, 10, 11)

 

I walk away from the promenade, because I see a clearing with English lawn and aviary. Blue peacocks are grazing on the grass. They are in a good mood, so they pose in front of the camera. While taking pictures, I see that there is another rarity, even two. An old and twisted Japanese maple is a masterpiece of nature. Opposite, a mister in years is towering to height and width . Cinnamon tree or camphor tree respectively. On his stout roots, white peacocks guards. So I didn't think of a delicious recipe of peacock with cinnamon :) (picture 9, 10, 11)


Vila Villa 

Nakoniec som sa dostal až k vile. Pred ňou rastie veľký cyprus kašmírsky. Je pripútaný množstvom oceľových lán na všetky smery. Na informačnej tabuli sa dozvedám prečo. Pred niekoľkými rokmi silná búrka vyvrátila celý strom aj s koreňmi. Keďže je vzácny, obviazali ho lanami a helikoptérou vysadili znova. Nakoniec bol strom ukotvený lanami do zeme aj do vily, aby sa už nikdy nevyvrátil. To mu vravím záchrana na úrovni !!!  (obrázok 12)

 

Finally I got to the villa. A giant Kashmir cypress grows before it. It is attached to a number of steel ropes in all directions. On the information board I read why it's so. Several years ago, a strong storm overturned the whole tree with its roots. Because it's precious, it was tied up with ropes and planted again by helicopter. Finally, the tree was anchored to the ground and the villa to avoid turning around. That's what I call high quality rescue !!! (picture 12)

Pod oknami čupia ďalšie diksónie striedané bambusmi. Kaštieľ je plne otvorený. Vstup je bez kontroly a obmedzení. Z okien sa ponúkajú oku príjemné výhľady. Vnútri ma zaujala jedna vec. Pre dobré deti rozprávkové bábkové divadlo a pre tie zlé, divadlo z pekla. Dobrá motivácia byť slušný. V niektorých izbách sú naaranžované figuríny a tak sa mi stalo, že som sa párkrát zľakol. Naozaj ako živé.  (obrázok 13 a 14)

 

There are another dicksonias and bamboos under the windows. The manor house is fully open. Entry is free of controls and limitations. The windows offer a nice view. One thing captured me inside. For good children there was a fairytale puppet theater and for the bad ones, the theater of hell. Good motivation to be obedient. Some of the rooms had arranged mannequins and I was scared a few times. Really alive. (picture 13 and 14)


Kaplnka v trópoch

Chapel in tropics


Z vily vychádzam na malé priestranstvo s jazierkom a kaplnkou. Naokolo vskutku výberová vegetácia ako pre botanika fajnšmerka. V kaplnke je aj obchodík so suvenírmi. Pred obchodíkom je rastlinná škôlka. Reťaz bola odopnutá a tak skúsim nahliadnuť. Rôzne skvosty ma nalákali, no zrazu počujem, že niekto na mňa kričí, že vstup je zakázaný. Škoda no. Videl som tam zaujímavé sukulenty, gloriózu a iné pestrofarebné zbierky. Pred vilou vedie široký chodník (promenáda) s ďalekými výhľadmi. Všetko je to zarámované stromčekovitými oleandrami, bugénvileami a trúbkovcom. Veľmi sýta a do očí bijúca kombinácia farieb. Presne také mám rád. Ešte míňam nádrž s lotosom a dostávam sa do zadnej časti.  (obrázok 15 až 20)

 

I walk from the villa to a small area with a pond and a chapel. Indeed, there is a selection of flora like for a botanist. There is also a souvenir shop in the chapel. In front of the shop is a plant nursery. The chain was unpinned, so I try to look around. Different gems have lured me, but suddenly I hear that someone is shouting at me that entry is forbidden. Damn no. I saw some interesting succulents, gloriosa and other colorful collections. In front of the villa is a wide walkway (promenade) with long distance views. Everything is framed by standard oleanders, bougainvilleas and trumpet vine. Very deep and eye-catching colour combination. I just love it. I go around the tank planted with lotus and get to the back part. (pictures 15 - 20)


Konečná

Terminus 

Tu nachádzam rôzne dreviny. Tá najzaujímavejšia je vzácny ihličnan dáždnikovec. Na samotnom konci záhrady a v podstate aj ostrova je malý stánok s občerstvením a zmrzlinou. Kto si chce omočiť nohy, môže zísť po móle do vody. V mieste, kde sme na začiatku vystúpili, je množstvo lavičiek s pitnou fontánkou. Ideálna príležitosť si oddýchnuť a osviežiť sa pred návratom. S loďou sme sa teda doplavili do mesta Stresa, kde sme cestou na stanicu stihli obzrieť malé centrum s reštauráciami. Nemohol som vynechať domáce ravioli s paradajkovou omáčkou. Hmm. Delikatesa.  (obrázok 21)I find various shrubs here. The most interesting is the precious conifer called Japanese umbrella pine. At the end of the garden and the island there is a small snack and ice-cream stand. Whoever wants to soak his legs, can go down the mole. The place where we first arrived is full of benches with a drinking fountain. Ideal opportunity to relax and refresh before returning. We then sailed to Stresa, and by the way to the station, we take a look at small downtown with restaurants. I couldn't miss homemade ravioli with tomato sauce. Hmmmmmm. Delicacy. (picture 21)


Suma sumárum. Nádherné prostredie. Voda, hory a záhrady. Všetko dokonale zladené, kuchyňa výborná. Pri návšteve severného Talianska, či Milána, Padovy, Bergama alebo Turínu, nezabudnite, že okrem nákupov treba obdivovať aj fenomenálne talianské záhrady. Ciao in Italia.

 

Overall evaluation. Beautiful environment. Water, mountains and gardens. Everything perfectly matched, the cuisine is excellent. When visiting Northern Italy, Milan, Padova, Bergamo or Turin, besides shopping, don't forget to admire the phenomenal Italian gardens. Ciao in Italy.