Isolla Bella

Predstavte si gýčovú rozprávku. Romantický kaštieľ na miniatúrnom ostrove a v pozadí zasnežené hory. Okolo záhrada s rastlinami z celého sveta, barokové sochy a miniatúrne mestečko. Tak vyzerá záhradný ostrov na jazere neďaleko Milána.

EN: Imagine a trumpery fairy tale. Romantic manor house on a miniature island and a snowy mountains in the background. A garden around with plants from all over the world, Baroque sculptures and a miniature town. So it looks like a garden island on a lake near Milan.

Taliansko Italy

Aj v tomto má anglický záhradník Monty Don prsty. Stačilo mi vidieť dokument Monty Don´s Italian Gardens (Montyho talianske záhrady), kde okrem iných, navštívil ostrov Isolla Bella. Sám ho opísal ako vrchol záhradného gýču. A tak, keď sa naskytla príležitosť vďaka priamym letom z Košíc do Milána (dnes už minulosť), musel som sa na ostrov pozrieť. 

English gardener Monty Don has a hand in this too. I need only to see the Monty Don's Italian Gardens document, where, among others, he visited island Isolla Bella. He himself described it as the top of the garden trumpery. So, when there was an opportunity with direct flights from Kosice to Milan (currently unavailable), I had to look at the island.

V Strese In Stresa

Cesta začala na hlavnej stanici Milano Centrale. Cieľom je mesto Stresa, na brehu jazera Lago Maggiore. Je to jedno z mnohých jazier na úpätí talianských Álp. Cesta vlakom trvá len niečo málo vyše hodiny. V okolí jazera sa vlak vinie tunelmi a pobrežím, je to pekná vyhliadka v pohybe. Prichádzame do mesta. Stanica je na vrchole mesta a tak mierime dolu uličkami k jazeru. Okolo brehu vedie promenáda a stojí tu niekoľko prekrásnych hotelov. 

The journey started at the Milano Centrale railway station. The destination is the town of Stresa, on the shores of the lake Lago Maggiore. It's one of many lakes at the foot of the Italian Alps. The journey by train takes only over an hour. The train meanders tunnels and coasts, it's a nice sight in motion. We're coming to town. The station is at the top of the city and so we walk down the streets to the lake. There is a promenade around the shore and there are several beautiful hotels.

Pohľad na jeden z hotelov/ One of many hotels
Pláž a jazero s ostrovmi/The beach and lake with islands

Celé to všetko pripomína Starý Smokovec a kúpele zároveň. Z brehu vidím v pozadí klenuté hory a na hladine plávajú dva ostrovy. Už sa neviem dočkať.  Kráčame k prístavu, kde oproti je nenápadná cestovná kancelária s možnosťou kúpiť si lístky. Ponuka je excelentná. V cene lístka je celodenná plavba, tzv. hop-and-off a vstupy na ostrovy a kaštiele; info tu. V prístave je historická čakáreň. Netrvá to dlho a už sa blíži kapitán s povolením nastupovať. Je polovica júna, počasie je príjemné až priam prímorské. 

It all reminds of some health resort and a spa at the same time. From the shore I can see the arched mountains in the background and the two islands floating on the surface. I can not wait.  We walked to the harbor, where opposite of it, is an inconspicuous travel agency with the chance to buy the tickets. The offer is excellent. The ticket price includes a fullday cruise, so called hop-and-off and entries to the islands and the château; info here. In the harbor there is a historical waiting room. It doesn't take long and the captain is getting ready to go. It's half of June, the weather is pleasant, almost sealike.

Pohľad z lode na mesto Stresa/The view from the ship towards Stresa

Blížime sa k ostrovu. Vyzerá naozaj majestátne. Ako grandiózna scéna, v ktorej herci sú sochy a kulisy rastliny. Monty Don mal pravdu. Už z prvého dojmu vidno, že výstrednosti sa medze nekládli. 

We're approaching the island. It looks really majestic. Like a grandiose scene in which the actors are sculptures and the plants are the scenery. Monty Don was right. From the first impression it can be seen that the extravagance has no limits.

Pohľad z lode na ostrov Isolla Bella/A view towards Isola Bella island

Doslovný preklad Isola Bella je pekný ostrov. Vystupujeme na úpätí ostrova. V prístave je miniatúrne mestečko tlačiace sa medzi záhradou, prístavom a kaštieľom. Zopár domčekov s obchodíkmi, úzke uličky (naozaj úzke!) a reštaurácie.  Pred kaštieľom na výbežku ostrova kvitnú modré hortenzie poriadnych rozmerov. Spadla mi sánka. Do záhrady je možné dostať sa jedine cez kaštieľ, takže jeho obhliadka je prvá na rade. Väčšina európskych kaštieľov je si veľmi podobná. Minimálne v tom, že izby sú honosné a máte možnosť sa oboznámiť so životom šľachty. Tu je rozdiel v tom, že ste na ostrove a zároveň na pevnine. Jazero a okolie bolo výletným a prázdninovým miestom pre buržoáziu a pre nás ostatných to platí aj dnes.

The literal translation of Isola Bella is a beautiful island. We get off at the foot of the island. In the harbor there is a miniature town squeezing between the garden, the harbor and the chateau. A few houses with shops, narrow streets (really narrow!) and restaurants.  In front of the chateau, on the jut of the island, big sizes blue hydrangeas bloom. Jaw-dropping. The garden can only be reached through the chateau, so firstly its sightseeing is on turn.  Most of the European manor houses are very similar. At least in the fact that the rooms are luxurious and you have the opportunity to get acquainted with the life of the aristocracy. Here's the difference in that you are on the island and on land at the same time. The lake and the surrounding area were the recreation and holiday destination for the rich, and for us, it is still true today.

V kaštieli In the castle

Vnútri ma zaujal malý stolček vyskladaný z drevenej mozaiky. Tak detailná práca. Obdivuhodné.  Počas prechádzky interiérom sa naskytne pohľad von. O to viac som nedočkavý.  Na najnižšom poschodí je suterén vyskladaný mušľami, ktorý pripomína jaskyňu. Vyšiel som von z kaštieľa a ocitol som sa na uzavretom priestranstve. Poza stenu stúpajú schody ako do zákulisia. Neviete, čo vás tam čaká. Chvíľka napätia. Ten moment sa blíži. 
Inside I was intrigued by small wooden table mosaic. Unbelievable.  During the walk through the interior, I see a view out. I'm even more eager.  In the basement are rooms decorated by shells resembling a cave.  I went out of the mansion and found myself in a closed space. The stairs rise behind a wall, like to a backstage. You don't know what's waiting for you there. A moment of tension. That moment is coming. 

Záhrada The garden

Kráčam po schodoch nahor a zrazu sa otvorí scéna ako z opery. Pózy, lastúry, jednorožec, aranžmán kontrastných farieb. Dokonalá symetria. Očarenie chvíľu trvá, no začínam sa obzerať po stranách. A tam jedna lakocinka krajšia než druhá. Albízia (perzská akácia) a lagerstrémia v plnom kvete. Uprostred veľkolistá magnólia. Botanická radosť. 

I step up the stairs and suddenly the scene like from the opera opens. Poses, shells, unicorn, arrangement of contrasting colors. Perfect symmetry.  Enchantment takes a while, but I'm starting to look at the sides. And there's one gem by another. Albizia (Persian silk tree) and crape myrtle in full bloom. Evergreen magnolia in the middle. What a botanical joy.

Pokračujem k majestátnemu dielu, pri schodoch ma sprevádzajú krušpány dokonalo zastrihnuté do gule.  Priamo na scéne kvitnú hortenzie. Po múroch sa šplhá oranžový trúbkovec.  Po ceste si všímam previsnutý céder atlaský, biele hortenzie metlinaté a palmu trachykarp. Spomínané hortenzie tvorili na terasách bohaté lemy. 

I continue on towards the majestic work, the steps are accompanied by the box, perfectly shaped to a ball.  Hydrangeas are blooming directly on the scene. An orange trumpet vine climbs along the walls.  Along my way I notice weeping Atlas cedar, white panicled hydrangeas and Chusan palm Trachycarpus.  Those hydrangeas made a beautiful rows along the terraces.

Na vrchole je vyhliadková terasa. Vidno odtiaľ celé jazero, Stresu a Alpy.  Cesta nadol je rovnaká ako nahor. Schádzam do záhrady a objavujem ďalšie botanické poklady. Je tu pekný trs japonského banánovníka (Musa basjoo) a ornamenty z begónií a slobodný biely páv.  V záhrade je hneď niekoľko vyhliadkových miest. Z tohto vidno susedný ostrov Isolla Madre. 

At the top is a view terrace. From here you can see the whole lake, Stresa and Alps. The path down is the same as up. I descend to the garden and discover another botanical treasures. There is nice clump of japanese hardy banana (Musa basjoo) and ornaments planted with begonias and free white peacock.  Actually, there are several sightseeing spots in the garden. From this, the neighboring island of Isolla Madre can be seen.

Na konci sa nachádza prekrásne symetrické schodisko. Červené begónie, biele stromčekovité ruže a v kvetináči ľanovník novozélandský (Phormium tenax). Jednoducho sexy. V tieni stromov objavujem vystavenú zbierku koleusov, tzv. okrasná žihľava (Plectranthus scutellarioides ). 

Beautiful symmetrical staircase. Red begonias, white standard roses and New Zealand flax (Phormium tenax). Simply sexy.  Underneath the trees, in shade, I discover a display of coleus collection, co called ornamental nettle (Plectranthus scutellarioides ) in Slovak folk language.

Schodisko/The staircase
Koleusy/Coleuses

Až na základe druhovej skladby som si uvedomil, že klíma tu musí byť veľmi mierna. Napriek tomu, že sme v Alpách. V záhrade som ešte stretol ibišteky čínske i sýrske, lantany, citrusy, bambusy, rododendróny, oleandre a kryptomériu. Východ zo záhrady vedie cez skleník s tropickými rastlinami. Takto sme sa dostali priamo do prístavu. Tam sme počkali na lodný spoj rovnakým smerom akým sme prišli, aby sme pokračovali na ostrov Isola Madre

Na záver ponúkam pohľad na Isola Bella z opačnej strany. Vpredu stojí kaštieľ a vedľa neho mini mestečko. 

On the basis of the species composition, I realized that the climate must be very mild here. Despite that we are in the Alps. In the garden, I have also met Chinese and Syrian hibiscus, lantanas, citruses, bamboos, rhododendrons, oleanders and cryptomeria (Japanese red cedar). The exit from the garden leads through a greenhouse with tropical plants. This way we get directly to the harbor. There, we waited for the boat in the same direction as we have come to continue on Isola Madre island.

On the end of this journey I offer a view of Isola Bella from the opposite side. At the front stands the chateau and adjacent minitown.