Rozárium Bagatelle v Paríži

Rozsiahly park Bagatelle je úplne skrytý pred davmi turistov. Ideálne miesto utiecť pred množstvom ľudí a ruchom mesta. Nachádza sa v západnej časti Paríža a dá sa tam dostať ak verejnou dopravou, tak jedine autobusom číslo 244 zo zastávky metra 1 Gare de Neuilly/Porte Maillot. V rozsiahlom parku nájdete okrem vzácnych stromov aj fontány, jazierka a predovšetkým ruže.

EN: Extensive parc de Bagatelle is completely hidden from crowds of tourists. The ideal place to escape from people and the rush of the city. It is located in the western part of Paris and can be reached by public transport, only by bus number 244 from the metro station 1 Gare de Neuilly / Porte Maillot. In the large park you will find besides rare trees, also fountains, ponds and especially roses.

Francúzsko France

Na zastávke zdanlivo uprostred ničoho, niekde v lese, sme z autobusu vystúpili ako jediní. Pešo po vedľajšej ceste sme sa dostali k pozlátenej bráne. Pri nej schovaný malý stánok, v ktorom sme si kúpili lístky a dostali mapku areálu. Neviem prečo, pôvodne som si myslel, že vstup do parku je zadarmo.

At the bus stop, seemingly in the middle of nothing, somewhere in the woods, we got off the bus as the only ones. Walking along the side road, we reached the golden gate. Here's a small little stall where we bought tickets and got the site map. I don't know why, initially I thought the entrance to the park is free.


Podľa mapky teda mierim k oranžériu, kde sa nachádza rozárium. Chodníček vyústil priamo pred oranžérium. Tu sa rozprestiera rad citrusov v tzv. versaillských kvetináčoch a kvetinové partery.

According to the map, I'm going towards an orangery where the rosary is located. The path ended directly in front of the orangery. There is a row of citrus trees in the so-called Versailles flower pots and flower parterres.


  

Oranžérium so "stromoradím" citrusov v kvetináčoch. Vľavo céder libanónsky s previsnutými konármi a vpredu zbierka ruží.

The orangery with a "tree avenue" of citrus trees in pots. Left Lebanon cedar with weeping limbs and at front the collection of roses.Opodiaľ sa už rozlievajú tisícky ruží, kam len oko dovidí. Nektoré rastú voľne v trávniku, iné sa ťahajú po konštrukcii a ďalšie sú zas pekne usporiadané v záhonoch. Každá ruža má menovku s názvom odrody, rokom vzniku odrody a menom šľachtiteľa.

Already, thousands of roses are now spreading anywhere the eye can see. Some grow freely in the lawn, others climb on the construction and others are nicely arranged in the beds. Each rose has a label with the name of cultivar, the year of breeding and the name of the breeder.

Toto je snáď najkrajšia ruža akú kedy som videl. Zlatisté kvety časom nadobúdajú broskyňový odtieň a napokon celé zružovejú. Odroda 'Rose der Hoffnung' od Kordesa.

This is probably the most beautiful rose I've ever seen. The golden flowers get peach accent over time, and later they are completely in pink shade. Cultivar 'Rose de Hoffnung' by Kordes.

Tzv. kaskádové ruže vzniknú, keď sa pôdopokryvná alebo popínavá ruža naštiepi na kmienik. Vyzerá to fantasticky.

So-called cascading roses are created when the groundcover or rambler rose is grafted on the tall rootstock. It looks fantastic.


Ihneď ma zaujal altánok týčiaci sa na kopčeku. Veľmi typická stavba, preto ak natrafíte na nejakú pohľadnicu z Paríža či na zmienku o parížskych ružiach, je dosť možné, že práve altánok tam bude odfotený.

Immediately a gazebo towering on the hill took my attention. A very typical building, so if you see a Paris postcard or a note about Parisian roses, it is quite possible that the gazebo will be displayed there.


  

Ruží bolo nespočet, posúďte sami, ktoré sú krajšie.

The roses were countless, judge yourself, which is more beautiful.

  

Veľmi pekné sú také, ktoré menia farbu. Či už jednoduché alebo plnokveté.

Very nice are the ones that change colour. Whether simple or multiflowered.


V zadnej časti rozária sa ponad cestičku klenú dlhé pergoly. Pri každom stĺpe kvitne iná odroda.

At the back part, a long pergola overhang the path. A different cultivar blooms at each pillar.

Zrazu sa stal jedinečný a o to vzácnejší okamih. Prišla ma privítať mačička. Bola veľmi milá a prítulná. Veľmi podobný okamih sa mi stal aj v Istanbule, čo mi príde až magické. 

Suddenly happened a unique and precious moment. A kitten came to greet me. She was very nice and cuddly. A very similar moment happened to me in Istanbul, which seems almost magical to me.

Opojený týmto zážitkom a prítomnosťou ruží prechádzam cez robustný živý plot do samostatnej záhrady. Je prísne formálna. Záhony sú plné kosatcov a letničiek. Atmosféru dotváral pyšný páv, ktorý tu skvelo zapadol. 

Intoxicated by this experience and the presence of roses, I pass through a sturdy hedge into a separate garden. It is strictly formal. The beds are full of irises and annuals. The atmosphere was completed by a proud peacock, which fit in perfectly.

Po formálnej záhrade prechádzam do presného opaku - prírodne ladené záhony plné drevín a tieňomilných trvaliek. Práve kvitli biele udatníky. Na konci tejto "miestnosti" je bambusový háj zakrývajúci prechod do ďalšej záhrady. 

After the formal garden, I pass to the exact opposite - natural flower beds full of shrubs and shade-loving perennials. The white aruncus were just blooming. At the end of this "room" is a bamboo grove covering the passage to the next garden.

Za bambusmi som objavil tradičnú francúzsku zeleninovú záhradu. Záhony plné zeleniny a sprievodných byliniek a letničiek. Niektoré boli orámované nízkym lemom z tzv. step-over jabloní. Celá záhrada bola orámovaná hrabovými plotmi, ktoré ju delili aj naprieč na menšie časti. Na konci stál menší domček tvoriaci predel medzi touto a nasledujúcou záhradou.

Behind the bamboos I discovered a traditional French vegetable garden. Beds full of vegetables and accompanying herbs and annuals. Some were framed with a low hedge from the so-called step-over apple trees. The entire garden was framed by hornbeam hedges, which also divided it horizontally into smaller parts. At the end stood a smaller house forming a partition between this and the next garden.

Step-over jablone okolo záhona/ Step-over apple trees edging the border
Lem zo step-over jabloní/Edge made of step-over apple trees

Za domčekom bola čisto okrasná záhrada. Ponad hlavnú cestu sa týčili oblúky prezentujúce zbierku popínavých rastlín. Okolo boli pravidelné záhony lemované krušpánom plné letničiek aj trvaliek. Okraj záhrady tvoril nízky múrik, na ktorom bola v kvetináčoch zbierka voňavých muškátov. Celá záhrada pôsobila veľmi príjemne a romanticky. 

Behind the house was a purely ornamental garden. Above the main road were arches presenting a collection of climbing plants. All around were regular flower beds lined with boxwood full of annuals and perennials. The edge of the garden was formed by a low wall, on which there was a collection of scented pelargoniums in pots. The whole garden looked very pleasant and romantic.

Popínavé rastliny na oblúkoch a muškáty na múriku/Climbing plants and scented pelargoniums (left)
Krasuľky, aksamietnice a panašovaný tabak/Cosmos, french marigolds and variegated tabacco

Po spleti menších záhrad sa dostávam k reštaurácii. Za ňou je otvorené priestranstvo obkolesené dvomi identickými vilami. Uprostred bola prezentácia rôznych spôsobov pestovania zeleniny v meste resp. v komunitných záhradách. V hlinených kvetináčoch, drevených debnách alebo vo farebných sudoch. Záleží len od vkusu. 

After a tangle of smaller gardens, I reach the restaurant. Behind it is an open space surrounded by two identical villas. In the middle was a presentation of different ways of growing vegetables in the city or in community gardens. In clay pots, wooden crates or colored barrels. It just depends on taste.

Po tejto nádielke inšpirácií pokračujem lesoparkom späť k východu. Park je naozaj rozsiahli, striedajú sa husté časti s priestrannými trávnikmi. Objavil som môj obľúbený strom - sekvojovec mamutí. Pekný jedinec rozkonárený až k zemi. Okolo sa pásli husi. Prechádzam cez bránu a o chvíľu sa ocitám na ulici, kde som aj vystúpil z autobusu. Okolo prešli policajti na koňoch. Mal som pocit, akoby som ani nebol v Paríži, ale niekde na vidieku. 

After this dose of inspiration, I continue through the forest park back to the exit. The park is really extensive, dense parts alternate with spacious lawns. I discovered my favorite tree - the giant redwood. A nice specimen branched to the ground. Geese were grazing around. I pass through the gate and in a moment I find myself on the street where I got off the bus. Policemen on horses passed by. I felt like I wasn't even in Paris, but somewhere in the countryside.

Nielen v samotnom parku a rozáriu, ale v celom Bulonskom lesíku by sa dalo stráviť samostatný deň. Je tu ešte hipodróm, zábavný park, niekoľko jazier a Shakespearova záhrada. Je tu čo ešte objavovať a preto sa sem musím vrátiť.

One could spend a separate day not only in the park and the rose garden, but in the entire Bois de Boulogne. There is also a hippodrome, an fun park, several lakes and the Shakespeare garden. There is more to discover and that's why I have to come back here.