Istanbul

Mesto na dvoch kontinentoch oplýva fascinujúcou históriou a pamiatkami. To je jasné. V spleti starodávnych chrámov sa rozprestierajú parky a záhrady a v nich tulipány, symbol Turecka.

EN: The city on two continents is full of fascinating history and monuments. That's clear. In the tangle of the ancient temples, parks and gardens spreads. And tulips in them, the symbol of Turkey.

Turecko Turkye

Možno ste to už počuli. Tulipány boli prinesené do Európy z Turecka a v Holandsku spôsobili prvú finančnú krízu v histórii. Zhrniem to v skratke. V 17. storočí začali vznikať prvé farebné krížence tulipánov a získali si takú obľubu, že ich cena rástla postupne nahor. Časom bolo vlastniť tulipánovú cibuľku tak exluzívne, že niektorí zapredali celé majetky. Bublina praskla, ceny cibuliek spadli a vypukla kríza.
You may have heard it. Tulips were brought to Europe from Turkey and in the Netherlands they caused the first financial crisis in history. I'll sum it up briefly. In the 17th century, the first colored tulips began to appear, and they were so desirable that their price grew gradually. That time owning a tulip bulb was considered as very exclusive, thus some people sold all the property to have one. The bubble bursted, prices of bulb fell and the crisis started.

Dnes je Holandsko najväčším producentom tulipánov a vďaka tomu si aj my vieme kúpiť cibuľky lacno a v rôznych odrodách. Späť do Turecka. Istanbul síce nie je hlavné mesto, no je to významné hospodárske centrum, v ktorom žije neuveriteľných 15 miliónov ľudí. V apríli sa v meste koná tulipánový Lale festival. V meste totiž rozkvitajú tulipány nie len v parkoch, ale aj v pásoch okolo ciest či v rôznych mini zelených plochách na námestiach a uliciach kdekoľvek po meste.
Today, Netherlands is the largest producer of tulips and thanks to this, we can buy bulbs cheaply and in different varieties. Back to Turkey. Istanbul isn't a capital, but it's a major economic center with an incredible 15 million people. In April, the Tulip Lale Festival takes place in the city. Tulips blossom not only in parks but also in lanes around roads or in various mini green areas on squares and streets anywhere in the city.

Trh The market


Môj prvý kontakt s tulipánmi nastal na námestí pred Novou mešitou. Je tu fontána, miestny bazár a trh. V obchodíkoch predávali semená a sadenice, rôzne balkónové rastliny aj sukulenty. Hneď sa mi oči rozžiarili, čo by som si mohol kúpiť.
My first contact with tulips happened on the square in front of the New Mosque. There is a fountain, a local bazaar and a market. In the shops they sold seeds and seedlings, various balcony plants and succulents. Immediately my eyes widened and wondered what I could buy.

  
Vskutku bohatý výber sukulentov.
Really rich offer of succulents.
Na námestí pod korunami ešte holých platanov, v tesnej blízkosti fontány a čo ma prekvapilo najviac, tak aj v okolí prístupu do podzemných verejných toaliet bola všade pestrá zeleň, najmä sirôtiek a tulipánov.
On the square below the crowns of london plane trees, close to the fountain and what surprised me most, as well as in the vicinity of the access to the underground public toilets was varied greenery, especially the pansies and tulips.
Biele plnokveté tulipány pri "nohách" platanu. V pozadí Nová mešita (New Mosque).
White double tulips underneath london plane. The New Mosque in back.
  
Kombinácia červených tulipánov, červenolistých fotínií (Photinia x fraseri) a zlatolistých bršlenov pri eskalátore.
Combination of red tulips, purple leaved photinias and golden leaved spindle next to escalator. 

Zlatý roh The Golden corner

Dominantným miestom Istanbulu je tzv. Zlatý roh, teda komplex pamiatok Hagia Sofia, Modrá mešita a palác Topkapi. Uprosted stojí Sultanahmetov park s fontánou a samozrejme udržiavanou zeleňou a tulipánmi.
The dominant place of Istanbul is the so-called The Golden corner, hence the complex of Hagia Sophia, the Blue Mosque and the Topkapi Palace. In the middle stands the Sultanahmet park with a fountain and, of course, maintained greenery and tulips.
Sultanahmetov park s fontánou. V pozadí sa týči famózna Modrá mešita.
Sultanahmet park with the fountain. Famous Blue Mosque towers in back.

V Topkapi paláci žil sultán a jeho harém, takže je to obrovská spleť chodieb a izieb. No ja sa sústredím na malé zelené plôšky v areáli paláca. Ako inak, v tomto čase kvitli alebo sa ešte len chystali kvitnúť tulipány.
The Sultan and his harem lived in Topkapi Palace, so it's a huge labyrinth of corridors and rooms. But I'm focusing on little green areas in the palace grounds. Of course, at this time, the tulips were blooming or just about to bloom.
                                                                         
Záhon pod magnóliou. Tak, ako tu vidno, tulipány rastú pomedzi kríky ruží a je to veľmi dobrá kombinácia. Listy ruží časom zakryjú schnúce tulipány a záhon kvitne dvakrát v roku.
The border beneath magnolia tree. As seen here, the tulips grow among the rose bushes and it's a very good combination. The leaves of the roses cover drying tulips over time and hence the border flowers twice a year.

Keby som prišiel o dva-tri dni neskôr, bola by to pecka. Obrovský tulipánový záhon v červenej.
If I came two or three days later, it would be a glory. Huge tulip flowerbed in red.
Kde neboli tulipány, kvitli medzi ružami voňavé hyacinty.
Where tulips missed, the scented hyacinths flowered among roses.

Oproti námestiu Sultanahmeta, cez električkovú trať, stojí akási zrúcanina mramorového oblúka. Predpokladám, že počas roka toto miesto nie je výrazné, no so stovkami krikľavých tulipánov bije do očí. Nie je čo dodať.
Opposite Sultanahmet Square, across the tram line, there is a ruin of a marble arc. I assume that this place isn't bold during the year, but with hundreds of crimson tulips is simply striking. There is nothing to add.

Gulhane Park

Krátkou prechádzkou dolu kopcom sa dostávam poniže Topkapi paláca. Za vysokým múrom, priamo pod palácom, sa rozprestiera celkom veľký Gulhane Park. Je tvorený prevažne starými platanmi a predstavujem si, že v horúcom lete je tu príjemne. Keďže bol víkend, bolo tu nesmierne veľa domácich užívajúcich si teplý slnečný deň a hlavne tulipány. Veľmi veľa tulipánov. Celý park bol jarnými cibuľovinami doslova prepchatý. Rôzne farby a ornamenty, jednoducho kvetinový raj.
A short walk down the hill, I get to Topkapi Palace. Behind the high wall, directly below the palace, is quite large Gulhane Park. It is made up of mostly old london plane trees and I imagine that this is pleasant place in hot summer. Since it was a weekend, there were so many local people enjoying a warm sunny day and especially the tulips. Endless amounts of tulips. The whole park was literally overcrowded with spring bulbs. Various colors and ornaments, simply floral paradise.
  
Pomedzi platany sa prepletajú záhony sirôtok a plnokvetých fialových tulipánov.
Borders of pansies and double violet tulips intertwine among plane trees.

  
Žlté, oranžové a biele sirôtky sú striedané modrými modricami a ružovými tulipánmi.
Yellow, orange and white pansies are combined with blue grape hyacinth and pink tulips.

V parku je aj moderná záhrada ruží. Zatiaľ čo kríčky ešte len pučali, hyacinty rozvoniavali do diaľky.  
There is also a modern rose garden. While rose bushes were just sprouting, hyacinths were perfuming all around.
Rozsiahle obrazce prvosienok, tulipánov a narcisov.
Vast patterns of primroses, tulips and daffodils.
Milujem takéto okamihy. Zaujatý farebnou šou, zrazu sa tu zjaví nádherná mačička. Presne rovnaký moment ešte aj s rovnako sfarbenou mačičkou sa stal aj v parížskom rozáriu . Je to neuveriteľné. Či za to môže osud alebo náhoda, vždy sa veľmi poteším. Mačky milujem a v Istanbule je ich teda požehnane :)
I love such moments. Overwhelmed by the colorful show, suddenly a beautiful kitty appears. Exactly the same moment, even with the same coloured cat happened also in the Paris rosary. Incredible. Whether it's fate or coincidence, I'm always very pleased. I love cats and there are many in Istanbul :)

Rodiny s deťmi si užívajú prekrásne prostredie. Nikto nič nerieši, každý relaxuje.
Families with children enjoy beautiful surroundings. There is nothing to deal, everybody relax.

  
Doslova more modríc ponad ktoré vedie mostík s tulipánovou mozaikou. Naokolo biele a krikľavo ružové tulipány. Nemá to chybu.
Literally a sea of grape hyacinths above which a footbridge with tulip mosaic leads. White and pink tulips around. Flawless.

V posledný deň pred odchodom sa mi v centre podarilo stretnúť istého pána s margarétkami. Ktovie kam šiel a prečo. Krátka a náhodná momentka.
On the last day before my departure, I met a man with daisies in the center. Who knows where he went and why. Short and random moment.

Istanbul je krásne mesto a preto v apríli hor sa do Turecka! Z mesta založeného v Rímskej ríši a bývalého Konstantinopolu budete uchvátení. Milovník histórie a botaniky si príde na svoje. Güle güle ! (Dovidenia).

Istanbul is a beautiful city so come to Turkey to see the tulips! By the city founded in the Roman Empire and the former Constantinople, you will be amazed. This place is for history lovers as well as for botanists. Güle güle ! (Bye-bye).