Nápady pre Košice

Ideas for Košice

Slovíčko na úvod

Mám rád svoje mesto, chodím a cestujem v ňom s otvorenými očami a všímam si, čo by sa dalo zlepšiť. Zaujímajú ma predovšetkým verejné priestranstvá v súvislosti zo zeleňou. Myslím, že ľudia by mali žiť v esteticky príjemnom prostredí. Keďže som videl záhrady v zahraničí a ulice miest, tak viem, že pekná zeleň môže byť naozaj na akomkoľvek mieste, len treba chcieť. Predstavujem si Košice ako mesto záhrad. Na nasledujúcich riadkoch sa delím so svojimi nápadmi, ako premeniť niektoré miesta v Košiciach.


EN: I like my city, I walk and travel in it with my eyes open and I notice what can be improved. I am mainly interested in public spaces in connection with greenery. I think people should live in an aesthetically pleasing environment. Since I have seen gardens and city streets abroad, I know that beautiful greenery can really be in any place, just need to be desired. I imagine Košice as a city of gardens. On the following lines I share my ideas on how to convert some places in Košice.

Projekt 1

Ružová záhrada

Nemyslím záhradu v ružovej farbe, ale záhradu ruží. V Košiciach existovali dve, jedna pred kaplnkou sv. Michala a druhá pred Novou nemocnicou. Po páde komunizmu padli aj ruže. Ružové záhrady možno nájsť po celom svete a zvlášť v časoch, keď sú vyšľachtené odolné a bohato kvitnúce odrody.

Tento projekt som vytvoril na základe kurzu Projektový manažment, ktorý som absolvoval v školskom roku 2015/16 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Z mojich projektov je zatiaľ najpodrobnejšie spracovaný. Vyzerá nasledovne:

Projekt 2

Betón preč!

Tento projekt som oficiálne predstavil MČ Západ (sídlisko Terasa) a dostal som aj pečiatku.

Projekt je vhodný pre granty týkajúce sa prispôsobeniu sa zmenám klímy. Cieľom je nahradiť nevyužité asfaltové/betónové plochy zeleňou resp. vysadiť zeleň tak, aby tieto plochy boli zatienené. Súčasťou projektu môže byť aj doplnenie resp. vytvorenie nových alejí.

Projekt 3

Zelená chvíľka

Projekt prešiel hlasovaním o participatívnom rozpočte mestskej časti Košice - Západ a bude sa realizovať v roku 2020. Jeho cieľom je vytvoriť moderný atraktívny záhon vhodný aj pre opeľovačov v priestore zastávky SOŠ Automobilová. 

Projekt 4

Rozkvitnutý kruhový objazd

Najväčšia kruhová križovatka prešla nedávno rekonštrukciou, vďaka ktorej sa presunuli električkové koľaje zvnútra na obvod križovatky. Vznikol tak jedinečný priestor, ktorý môže poslúžiť nielen človeku z hľadiska estetiky, ale predovšetkým prírode ako zdroj potravy pre hmyz. 

Projekt 5

Zeleň v pohybe

V nadväznosti na projekty Betón preč! a Rozkvitnutý kruhový objazd aj tento sa týka blízkeho okolia zrekonštruovaných električkových tratí. Konkrétne v centre mesta na Kuzmányho ulici. Trať je špecifická tým, že vedie na jednej strane ulice. Na východnej strane ulice vedie pri trati len chodník a na západnej dvojpruhová cesta. Na okraji trati tak jestvujú široké veľkorysé pásy zelene. Trať je zatrávnená a pôsobí tak ako dlhý zelený koridor. Po modernizácii však ostalo len pri trávniku a živých plotoch z tavoľníka a vtáčieho zobu. Je to škoda, pretože priestor ponúka oveľa väčšie možnosti.

Projekt 6

Tulipánový festival

Jednoduchý projekt s veľkým efektom. Inšpiroval som sa Istanbulom, kde prebieha tulipánový Lale festival každý rok v apríli. Reportáž tu. Podobné festivaly v menšom či väčšom merítku prebiehajú po celom svete. Tulipány fascinujú ľudí už stáročia. Jestvujú v rôznych tvaroch a farbách a na jar prinášajú sýte farby žiadané po dlhej zime.

Projekt 7

Bylinková (Dominikánska) záhrada

V samotnom centre mesta, na rohu Mäsiarskej a Zámočníckej ulice je opustený, nevzhľadný a zanedbaný pozemok. Pôsobí ako päsť na oko. Okolo tohto miesta prechádza denno denne množstvo ľudí. Je to totiž spojnica medzi Hlavnou ulicou, trhom na Dominikánskom námestí a Moyzesovou ulicou.

Projekt 8

Prvý dojem

Prvý dojem je názov projektu, ktorý vychádza z prirodzenej ľudskej vlastnosti. Na základe prvého stretnutia či prvej návštevy miesta si vytvoríme dojem o človeku/mieste, ktorý nám dlho ostane v pamäti a na základe ktorého si vytvoríme názor. Ak si odmyslím automobilovú dopravu, tak najfrekventovanejším vstupným miestom do mesta je Staničné námestie.

Projekt 9

Instantný park

Tento projekt sa týka nevyužitej plochy pred panelákmi na Moldavskej 1 až 13. Územie patrí pod MČ Západ, Luník 6. Sídlisko Terasa bolo navrhované tak, aby malo dostatok zelene. Na Luníku 6 je väčšia zelená plocha len pri Spoločenskom pavilóne v susedstve bytoviek na Narcisovej ulici a predmetná plocha na Moldavskej ceste. Zelená plocha oddeľuje rušnú štvorpruhovú cestu s električkovou traťou od bytoviek.Projekt 10

Akademická záhrada

Na svojej univerzite som absolvoval kurz Projektový manažment. Spracovanie a odovzdanie projektu na ľubovoľnú tému bolo podmienkou jeho úspešného absolvovania. Z mojich projektov preto patrí medzi najpodrobnejšie spracované. Ja som si zvolil projekt Akademická záhrada.

Projekt 11

Parkuj na tráve

Na sídliskách je problém zaparkovať.  Problematika, či (ne)rozširovať parkoviská na úkor zelene má mnoho odporcov aj zástancov. Každý ponechaný kúsok zelene nám pomôže zmierniť dopady klimatickej zmeny a efektu tepelného ostrova. A keď už parkovisko musí byť, je vhodné vysadiť v ňom aj okolo čo najviac stromov, aby svojou korunou tienili na asfaltové plochy a kapoty áut a bránili tak nadmernému prehrievaniu týchto plôch. Práve sálavé teplo neúmerne zvyšuje teplotu v meste a zároveň aj vysušuje okolitú zeleň.

Projekt 12

Záhrada symbolov

Prostredníctvom záhrad a rastlín samotných je možné vyjadriť určitý symbol, posolstvo či odkaz. Dokonca aj pripomenúť udalosti a históriu miesta. Jedným z miest, v ktorom sa spája história so súčasným umením, je Dom umenia (Štátna filharmónia Košice). Dnes sa v tejto budove organizujú koncerty vážnej hudby pre verejnosť aj pre školy, promócie, súkromné akcie a silvestrovské oslavy.

Zaujalo ťa to? 

Dovoľujem si preto pripomenúť, že nasledujúci obsah je chránený autorským zákonom 185/2015 Z. z. a že autorské právo vzniká automaticky po vytvorení autorského diela a žiaden autorsko-právny symbol sa nemusí zobrazovať na diele ako podmienka ochrany. Prosím, aby záujemcovia, ktorí by radi zrealizovali niektorý z nápadov (napr. samosprávy, súkromný sektor, jednotlivci, občianske združenia a pod.) rešpektovali autorské práva a kontaktovali ma. © Autorské práva vyhradené

EN: I would therefore like to remind you that the following content is protected by copyright 185/2015 Z. z. and that copyright arises automatically after the creation of the author's work, and no copyright or copyright symbol may be displayed on the works as a condition of protection. I ask those who would like to implement one of the ideas (eg. local government, private sector, individuals, civic associations, etc.) to respect copyright and please, contact me.

 © Copyrights