Monte Carlo

Luxusné autá, obchody, móda a kasíno. Čo iné si predstaviť pred návštevou Monaka. Na tak malom a hornatom mieste je všetko natlačené, ako sa len dá. No ostalo aj na prekrásne záhrady a to na najmenej očakávanom mieste.

EN: Luxury cars, shops, fashion and casino. What else to imagine before visiting Monaco. In such a small and mountainous place everything is crowded as much as possible. Well, there are also beautiful gardens in the least anticipated place.

Monako Monaco

Takmer kolmá skalnatá stena, nijako využiteľná, sa premenila na botanickú záhradu. Obyvatelia Monte Carla sú v tom majstri. Záhrada je venovaná rozsiahlej zbierke kaktusov a sukulentov. Južne orientovaná stena totiž ponúka gýčové podmienky na ich bezstarostné pestovanie.

The almost vertical rock wall, unusable, turned into a botanical garden. The inhabitants of Monte Carlo are masters. The garden is devoted to a vast collection of cacti and succulents. The south-facing wall offers ideal conditions for their carefree cultivation.


Naša cesta sa začala v decembri v meste Nice, odkiaľ sa do 20-tich minút dostanete vlakom do Monaka. Je to nádherná cesta cez tunely a pobrežie. Železnica v Monaku vedie pod mestom a tak vystupujeme v podzemnej stanici. Pred jej východom stojí autobus MHD vedúci priamo na konečnú, kde je kaktusová záhrada. Čudné je, že vodiči autobusov majú ako uniformu biely plášť. Zaujímavé :)

Our journey started in December in Nice, from where you can get to Monaco within 20 minutes. It's a wonderful way through the tunnels and the coast. The railroad in Monaco runs under the city so we get off in the underground station. In front of it, a public transport bus stops here. It leads directly to the terminus where the cactus garden is. The strange thing is that bus drivers have a white coat as a uniform. Interesting, isn't it? :)


Všade samé kaktusy Cacti everywhere

Bolo ráno a tak sme tam boli takmer prví. K lístkom sme dostali prehľadnú mapku a dostal som zľavu na ISIC. Milé. Pozerám, že vnútri sa točí nejaká reportáž, tak potichu obídeme kameramanov, vyťahujem foťák a idem na to !

It was morning and we were almost first there. With the tickets we received a clear map and a discount for me because I own student ISIC card. Nice. I see that a reportage is recording inside, so I quietly skirt the cameramen, pull out the camera and go for it!


Vidím agávy, aloe a juky obrovských rozmerov.

I see agave, aloe and yuccas in giant size.

Cestička je kľukatá a sem-tam poskytne výhľad na mesto. Monte Carlo vidno ako na dlani. Až teraz som si uvedomil, ako vysoko vlastne som.

The path is tortuous and here-and-there overlooks the city. Monte Carlo is seen as on a palm. Until now I didn't realized how high I really am.

Chodníčky sú kľukaté, ale bezbariérové, nikde žiadne schody. Vchod do záhrady je zhora, takže celý čas len zostupujem.

The walkways are crooked, but barrier-free, no stairs anywhere. The entrance to the garden is at the top, so I'm only going down all the time.

Všade som obklopený kaktusmi a sukulentmi, ktoré ani nemožno poznať zo skleníkov. Toľko druhov na jednom mieste až sa hlava zatočí (niekomu aj z tej výšky).

Everywhere I am surrounded by cacti and succulents that can not even be known from the greenhouses. So many species in one place until the head spins ( for somebody because of that height).

V zimnom období síce väčšina xerofytných rastlín má vegetačný pokoj, no niektoré druhy aloe bohato zakvitali.

Serpentínami postupne zchádzam nižšie a nižšie a naskytá sa pohľad smerom naspäť.

In winter, most xerophyte plants is in dormant phase, but some of the aloe species were richly blooming.

The serpentines gradually descend lower and lower and I can look backwards to the top.

Na obrázku hore vidno okrem kvitnúcej aloe aj echinokaktus v tvare pichľavej gule. Pri bližšom pohľade vidieť jeho tmavé kvety. Ľudovo sa prezýva svokrina stolička. Vieme prečo :)

Okrem toho práve rozkvitali aj tučnolisty so súkvetiami drobných bielych kvetov. Nasleduje prechádzka popod gigantické opuncie. Doslova ako z inej planéty.

In the picture above, besides the flowering aloe, echinocactus in the shape of a thorny ball can be seen. Take a closer look, and you can see its dark flowers. Its folk name is mother-in-law's chair (in Slovak language). We all know why :) Besides, Crassula bushes were also blooming producing little white flowers. Next steps leads me to a walk below the giant opuntias. Literally like from another planet.

Cestička ma doviedla na malé námestíčko, kde rásla aj strelícia. Je to tropická trvalka a prekvapivo sa jej tu darí. Často ju vídať ako rezaný kvet vyššej ceny. Blízko bolo ukryté malé jazierko s močiarnými rastlinami.

The path led me to a small square where the strelitzia was blooting. It is a tropical perennial and surprisingly it flourish here. Often seen it as a cut flower of a higher price. There was a small lake with boggy plants nearby.

Pokračujem ďalej, ešte stále sme klesali. Prechádzam okolo kaktusov saguaro z Arizony a Mexika, typické pre túto oblasť.
I keep on going, we were still descending. I walk around the saguaro cacti from Arizona and Mexico, typical of this area.

Nakoniec som sa ocitol v najnižšom bode kaktusovej záhrady. Je tu okrúhla čakáreň, terasa a vstup do jaskyne. Odtiaľto vidno celé Monako. Ideálne miesto na fotku.
Finally, I found myself at the lowest point of the cacti garden. There is a round waiting room, a terrace and an entrance to the cave. From here you can see the whole Monaco. An ideal place for a photo.

Na záver tejto prehliadky pripájam fotografiu zo starého mesta (na fotke hore v pozadí), aby bolo vidno, na akom mieste bola záhrada vytvorená. Muselo to dať poriadný kus práce.
At the end of this tour, I attach a photo from the old city (on the photo above, in the background) to see where the garden was created. It had to be a hard job.

Všimnite si v pravom hornom rohu strmý svah s nízkou tmavočervenou budovou. To je tá čakáreň !
Notice a steep slope with a low dark red building in the top right corner. That's the waiting room!

Pri uvedomení si, že teraz sa treba vrátiť naspäť hore, som si povzdichol. Pomalým krokom smerom hore sa prepletáme bizardnými rastlinami, veď nie je kam sa ponáhľať. Pred bránami záhrady je konečná autobusu, tak nasadáme na najbližší spoj a vezieme sa až na "prízemie", k moru, do východnej časti mesta.

When I realize that now I have to go back up, I sighed. Slowly stepping up we interwove bizarre plants, there is no rush to go, though. In front of the garden gates is the terminus bus stop, so we get on head to the "ground floor", to the sea, in the eastern part of the city.

Japonská záhrada The Japanese garden


Pri mori stojí verejne prístupná (čiže zadarmo) japonská záhrada. Fenomenálne.

At the sea there is a publicly accessible (or free) Japanese garden. Phenomenal.


Cítiť tu pravého ducha japonských záhrad. Je urobená presne tak, ako sa žiada. Plochy precízne uhrabaného štrku do vĺn, solitérne skaly, tvarované borovice a jazierko s koi kaprami.

I feel the real spirit of Japanese gardens here. It's done exactly as it should be. Surfaces of well-grained gravel into the waves, solitary rocks, shaped pines and pond with koi carps.

V prednej časti záhrady je menšie jazierko s mólom, cez ktoré sa dostávam na druhú stranu. Na to, že je december, je to veľmi pekné.
In the front part of the garden there is a smaller pond with a mole through which I can get to the other side. Despite it's December, it's very nice.

Objavujem druhé, väčšie jazierko. Biele skaly, japonská lucerna a oranžové rybičky. Všimnite si červenolisté japonské javory a tvarované borovice.
I find the second, bigger pond. White rocks, Japanese lantern and orange fish. Notice the reddish Japanese maples and shaped pines.

Pred východom zo záhrady sa lúči niekoľko bonsajov borovíc a lucerna. Sú to jedny z hlavných prvkov, bez ktorých sa japonská záhrada nezaobíde.
A few bonsai pines and lanterns at the exit of the garden are saying goodbye. These are some of the main "must-haves" elements of the Japanese garden.

Okrem týchto záhrad je v Monaku ešte niekoľko menších zelených plôch či parčíkov, napríklad pred budovou kasína, okolo starého mesta a v mestskej štvrti Fontvieille ("fontvjej"). Treba si na ne vyhradiť celý deň. Určite sa tu chcem vrátiť v letnom období, určite bude čo obdivovať. AU REVOIR