Margit-Sziget

Margitin ostrov je pre Budapešť zeleným pokladom. Niečo ako Central park v New Yorku. Leží v severnej časti mesta priamo v strede Dunaja. Je to veľmi krásne a pokojné miesto na oddych a šport.

EN: Margaret island is a green gem for Budapest. Something like the Central park in New York city. It lies in the northern part of the city in the middle of the Danube river. It is a very beautiful and peaceful place for relaxation and sport.

Maďarsko Hungary

Je to tak. Vnútri parku medzi storočnými stromami ani neviete, že ste v miliónovom rušnom meste. Ako sa sem dostať? Stačí nastúpiť na električku 4 alebo 6 a zviesť sa na zastávku Margitsziget/Margit híd, ktorá je priamo na moste. Z nej vedie prístupová cesta a chodník na ostrov. Druhá možnosť je nasadnúť na električku 2, ktorá premáva v centre pozdĺž Dunaja a zviesť sa na konečnú Jászai Mari tér. Táto zastávka je na okraji mosta Margit híd, po ktorom je to len kúsok na ostrov. Na začiatku ostrova je malé námestie, kde si môžete požičať bicykel, elektrický (golfový) vozík alebo elektro kolobežku.

That's right. Inside the park among hundreds years' old trees, you don't even know that you are in a busy city with milions inhabitants. How to get here? Just take the tram line n. 4 or 6 and go to the Margitsziget/Margit híd stop right on the bridge. From it leads the access road and the sidewalk to the island. The second option is to take the tram line n. 2, which runs in the center along the Danube, and go to the terminus Jászai Mari tér. This stop is at the edge of the Margit híd bridge, through which it is just a short walk to the island. At the beginning of the island there is a small square where you can rent a bicycle, electric (golf) cart or electric bike.

Kruhový objazd s fontánou/ Roundabout with a fountain

Je tu námestie à la kruhový objazd s ponukou bicyklov. Vzadu vpravo je miesto spievajúcej fontány, ktorá v tom čase ešte nebola sprevádzkovaná. Za fontánou je menší otvorený priestor, v ktorom sa cvičí, na moderných lehátkach oddychuje alebo sa opaľuje. Skrátka, idylka. Za lehátkami je trvalkový záhon z kocúrnikov, šalvií a rebríčkov, takže v lete to tu hýri farbami v odtieňoch modrej, fialovej a žltej.  

There is a square à la roundabout with bicycle offer. At the back on the right there is music fountain, which wasn't working yet.  Beyond the fountain there is a smaller open space where you can workout, relax on modern deck chairs  or sunbath. In short, idyllic place. There is a perennial border with catmint, sages and yarrows behind the deck chairs, so in summer it bursts with colours in shades of blue, purple and yellow.

Ranné cvičenie/ Stretching in the morning
Sirôtky/ Pansies
Ležadlá v parku/ Deck chairs in the park
Ležadlá pri vode/ Deck chairs next to shore

Z tohto miesta sa rozbiehajú chodníky do všetkých smerov. Na križovatkách sú označníky ukazujúce smer do rôznych častí parku, takže určite nezablúdite. Významné stromy sú označené informačnou tabuľou. 

From this place, the paths go to all directions. At crossroads there are signs pointing to the different parts of the park, so you won't certainly get lost.  Significant trees are marked with information table. 

Tento pagaštan konský má najhrubší kmeň v Budapešti/This horse chestnut has the thickest tree trunk
Info tabuľka/ Info table

Zvláštne pokrútená maklura pomarančová. Je to teplomilný druh a preto aj v tomto čase je strom ešte stále holý. Prežil ľadovú povodeň v roku 1838. 
Oddly twisted osage orange tree. It is a warm-season species and therefore, at this time, the tree is still leafless. It survived an ice flood in 1838.

Dostávam sa pomaly ďalej, míňam bežcov a cyklistov a stretávam nežne bielu srdcovku nádhernú (Lamprocapnos spectabilis) ´Alba´. Dokonalejšie tvarované kvety snáď príroda ani nemohla vymyslieť. Ocitám sa na tzv. veľkej lúke. A je teda gigantická, až nevidno na koniec. Obrovský priestor vhodný na akékoľvek voľnočasové aktivity. 

I continue slowly, passing runners and bikers, and I meet the beautiful bleeding heart (Lamprocapnos spectabilis) 'Alba'. Perfectly shaped flowers perhaps nature couldn't even invent.  I find myself on so-called big meadow. And so it is gigantic, the end is not visible. Huge space suitable for any leisure activities. 

Biela srdcovka/ White bleeding heart
V popredí je hloh pred rozkvitnutím/ In the foreground, the hawthorn about to flower.

Jar je typická okrasnými čerešňami, tzv. sakurami. Ale okrasné jablone ich hravo tromfnú. Veľké sýte kvety sa premenia na malé červené alebo žlté jabĺčka. Jednoducho nádhera. Park je decentne sem-tam doplnený takýmito výraznými stromami. Doslova, ako precízne umiestnené šperky. 

Spring is typical of ornamental cherries. But the crab apples are simply better. The big vibrant flowers turn into a small red or yellow apples. Simply beautiful. The park is decently here-and-there dotted with such distinctive trees. Literally, like preciously placed jewelery. 

Okrasná jabloň/ Crab apple tree
Panoramatický pohľad na lúku/ Panoramatic overview of large meadow

Po ostrove premáva turistický vláčik s výkladom, ak by vás už boleli nohy. Na mieste vyfotografovania vláčika vidno plot, za ktorým sa skrýva minizoo. Nachádzam tu danielov a rôzne druhy vtáctva - dravé i okrasné formy. Pekný a upravený areál láka predovšetkým malé deti s rodičmi. Oproti mini zoo je ďalší otvorený priestor, tzv. záhrada svetiel (Light garden). Sú tu nenápadné reflektory, ktoré po zotmení vytvárajú úžasné divadlo svetla a tieňa priamo v korunách stromov. 

A tourist train runs through the island if your legs already hurt.  As seen from the photo of train, behind the fence is a mini zoo. I find fallow deer and various species of birds here - both predatory and ornamental forms.  Nice and well maintained area attracts mainly small children with parents.  Opposite of the minizoo, there is another open space, The Light garden. There are inconspicuous reflectors that after dusk, create an amazing light and shadow show inside the tree canopies.

Momentálne tu kvitli plnokveté tulipány podsadené sirôtkami/ Double tulips with pansies

Záhrada svetiel ústi do ružovej záhrady. Záhony ruží v tvare štvorca sú lemované bielou promenádou s popínavými ružami. V lete tu musí byť krásne. Pod trelážou stoja nenápadné lavičky. Romantické miesto. 

The Light garden ends into the rose garden. Roses borders in square shape are edged with a white promenade with climbing roses. It is surely beautiful in the summer.  Underneath the trellis stand modest benches. Romantic place.

AKo kráčam ďalej, míňam najväčší dub na ostrove. Chodníkom sa dostávam na križovatku, odkiaľ vidno vyhliadkovú vežu. Cestou míňam sochy významných Maďarov. Až prichádzam ku zrúcaninám ženského kláštora z 13. storočia. Ponad zvyšky múrov vedie vyhliadková plošina. 

As I walk on, I met the biggest oak on the island. Walking along the path, I get to the crossroads where the observation tower can be seen.  On the way, I meet statues of prominent Hungarians.  Then I come to ruins of a 13th-century female monastery.  An observation platform leads above the remains of the walls.

Hneď za kláštorom a jeho zvyškami sa pyšní najväčší strom aký kedy som videl. Je to takmer 200-ročný platan. Obrovský kmeň a konáre ohnuté k zemi. Veľmi magické miesto plné sily života. Stromy sú naozaj fascinujúce bytosti. Zrazu istý pán len tak prišiel na bicykli. Oprel si ho o strom a objal ho spredu aj zo zadu. A pobral sa ďalej. Fytoterapia doslovne. 
Right behind the monastery and its remnants is the biggest tree I've ever seen.  This is almost 200-years old London plane tree.  A huge trunk and branches bent to the ground. A very magical place full of life power. Trees are really fascinating creatures.  Suddenly a man just arrived by bike. He leaned it on a tree and gave a hug from front and back side too. And went away. Phytotherapy literally.

Pokračujem ďalej, stále smerom na sever k druhému koncu ostrova. Vyhliadková veža alias bývalý vodojem je dominanta celého ostrova. Na vrchole je reštaurácia, no v čase mojej návštevy bola veža zatvorená. Okolo je skupinka okrasných jabloní vynikajúca na modrej oblohe. Tu sa nachádza v poradí už štvrtý otvorený priestor ponúkajúci aj kamenné menhiry, teda voľne stojace kamene sťa by umelecké dielo. Na ostrove sa nachádzajú aj kúpele, kúpalisko s veľkými a dlhými bazénmi, reštaurácie a hotel. Postupne, ako som prešiel takmer celý ostrov sa dostávam do finále. Čaká ma japonská záhrada. 
I continue further, still north to the other end of the island. The observation tower, formerly a reservoir, is the dominant feature of the whole island. At the top is a restaurant, but at the time of my visit the tower was closed. A group of crab apple trees growing around stands out in the blue sky.  In order already a fourth open space is here and offers menhirs, thus the free standing stones like a piece of art.  There is also a spa, a swimming pool with large and long pools, restaurants and a hotel on the island. Gradually, as I passed almost the whole island, I get to the end. A Japanese garden is waiting for me.

Vyhliadková veža/Observation tower
Lúka s menhirmi/ A meadow with menhirs

Japonská záhrada Japanese garden

Japonská záhrada začína jazierkom s rybičkami a kačičkami.  V ňom je ikonické dielo v podobe morskej panny a vedľa zas automat na krmivo pre kačky a ryby. Aké originálne a praktické ! 

The Japanese garden begins with a pond with fish and ducks.  Iconic work in the form of a sea virgin is in there. Also a vending machine for duck and fish food is here. How original and practical !

Pri prechádzke po zákutiach objavujem jednak pre japonský štýl typické kamenné lucerny a červené tulipány kvitnúce pomedzi modré brunery, ktoré sa podobajú na nezábudky. Pri druhom jazierku nachádzam modernú záhradu v japonskom štýle. Jednoducho sexy. Rôzne tvary pevnej architektúry v podobe hranatých nášľapných dosiek a oválneho móla sú doplnené farbami bielych a oranžových tavoľníkov. V pozadí sa týčia metasekvoje, opadavé ihličnany z Číny. V jazierku bývalo niekoľko korytnačiek. Okrem toho krátky oblúkovito prehnutý mostík nesmie chýbať. 

When walking around, I discover stone lanterns typical for Japanese style and red tulips blossoming alongside the blue brunneras that look like forget-me-nots.  At the second pond, I find a modern Japanese-style garden. Simply sexy. Various shapes of solid architecture in the form of square stepping stones and oval mall are complemented by the colors of white and orange spiraeas. In the background, dawn redwoods, a deciduous conifers from China are standing out.  There were several turtles in the pond. And of course, a short arched bridge cannot be missed.

Pri tomto jazierku objavujem neskutočne krásne a originálne miesto na sedenie. Horizontálne skláňajúce sa konáre japonských javorov tvoria živé architektonické dielo. Ich mladé listy so svetlo zelenými a oranžovými odtieňmi skvelo ladia s červenými lavičkami. 

Next to this pond I discovered unbelievably beautiful and original sitting place. The horizontally arching branches of Japanese maples make up a lively architectural work. Their young leaves with light green and orange shades perfectly harmonise with red benches.

Cieľovým miestom pri prechádzke japonskou záhradou je altán. Tiché miesto s pohľadom do jarnej sviežej zelene. 

The final point in the Japanese garden is a gazebo.  Quiet location with a view of fresh spring green.

Altánok v pozadí/ The gazebo at the end of a path
Altánok/The gazebo

Cestou naspäť prechádzam poza budovu obrastenú paviničom. Je to verejné WC. Veľmi dobre zamaskované. Keďže rád objavujem, došiel som aj k zákutiu vedľa hotela. Na pozadí statného platanu sa vynímajú fialové tulipány, céder libanónsky, na bielo kvitnúci vavrínovec a krikľavo ružový judášovec. 

On the way back, I go behind a building covered by a Virginia creeper. It's a public toilet. Very well masked.  Because I like to discover, I also went to the hidden corner next to a hotel.  On the backdrop of a stately plane tree, the purple tulips, Lebanon cedar, white blooming cherry laurel and the crimson Judas tree stand out.

Budova s verejným WC/A building with public toilets.
Vavrínovec, céder a judášovec/English laurel, cedar and Judas tree

Ostrov je dlhý cca 2,5 km a ja som na konci cesty už nevládal. Čakala ma ešte cesta do centra. Našťastie po ostrove jazdí autobusová linka 26. Preto pri japonskej záhrade nastupujem do autobusu a veziem sa až na začiatok ostrova. Odtiaľto sa vraciam na most, odkiaľ sa naskytajú nádherné pohľady na celú Budapešť. V apríli v centre prebiehajú veľkonočné trhy, tak zvyšok dňa som strávil práve tam. Sú obdobne veľké ako tie vianočné s množstvom lokálnych produktov, jedla a handmade vecí. Viszontlátásra ! 

The island is about 2.5 km long and I was tired at the end of the journey. But a way to city center was waiting. Fortunately, the bus line n. 26 operates on the island. Therefore, at the Japanese garden, I get on the bus and went to the beginning of the island. From here I went back to the bridge, where beautiful views of Budapest are offered. In April, the Easter markets take place in the center, so the rest of the day I spent right there. They are similar in size to those held in Christmas with lots of local products, food and handmade items. Viszontlátásra !