Izrael - Tel Aviv

Tel Aviv je hlavné biznis centrum Izraela. Vďaka priamym letom z Košíc je výlet do Izraela rýchly, priamy a pohodlný. Nie je to žiadny zapadákov, mesto vyzerá ako Miami či New York. Vysoké mrakodrapy, široké pláže a čisté more.

EN: Tel Aviv is the main business center of Israel. Thanks to direct flights from Košice, the trip to Israel is quick, straightforward and comfortable. It is not a back-country, the city looks like Miami or New York. High skyscrapers, wide beaches and clean sea.Izrael Israel

Po čase síce bola priama linka zrušená, no stále sa sem viete dostať s prestupom v Istanbule.
After a while, the direct line was canceled, but you still can get here with a transfer in Istanbul.

Keď k výzoru mesta prirátam pestrú kultúru, históriu a kuchyňu, tak výlet stojí za to. V lete je tam pre mňa až príliš horúco, preto som sa s rodinou rozhodol ísť do Izraela začiatkom decembra. Cez deň bolo príjemných 25 stupňov, v noci menej. Samozrejme, história bola aj pre nás na prvom mieste, no zeleň ostala v mojom záujme.
Besides city appearance, when it comes to distinctive culture, history and cuisine, the trip is worth it. In the summer it's too hot for me there, so I decided to go to Israel with my family in early December. It was pleasant 25 degrees at day, at night less. Of course, history was the most important for us, but greenery also remained in my interest.


Záhrady HaPisga HaPisga gardens


Súčasťou Tel Avivu je staré prístavné mesto Jaffa. Stojí na kopci nad morom a je to top miesto na perfektný výhľad na celý Tel Aviv. Záhrada je moderné otvorené priestranstvo s malým amfiteátrom, rôznymi palmami a sukulentmi, pomníkmi a špeciálnym mostom.

Old port city of Jaffa is a part of Tel Aviv. It stands on a hill overlooking the sea and is the top spot for a perfect view of Tel Aviv. The garden is a modern open area with a small amphitheater, various palm trees and succulents, memorials and a special bridge.

Pred vstupom do záhrady stojí fotorámik v životnej veľkosti, tak prečo sa neodfotiť?
In front of entrance to gardens, there is a life-sized photo frame, so why not take a picture?

Cez vstup do záhrady som sa priamo dostal k amfiteátru. Ideálne miesto si oddýchnuť, posedieť a kochať sa pohľadom na mesto a záliv.
I walked directly to the amphitheater from the entrance. Ideal place to relax, sit and enjoy the view of the city and the bay.

Dominuje xerofytná (suchomilná) flóra. Vpredu vidno juky s úzkymi špicatými listami. Záhrada je dynamická s meniacim sa terénom.
There is a xerophilous (drought-tolerating) flora. On the front you can see yuccas with narrow pointed leaves. The garden is dynamic with changing terrain.
Na samotnom vrchole záhrady stojí totem. Pri chodníku vpravo rastú modrolisté agávy (Agave americana), za nimi aloe s vyschnutými odkvitnutými stonkami a palmy s výstižným menom palmovky (Washingtonia).
At the top of the garden stands the totem. On the right side of the path grow blue-leaved agaves (Agave americana), followed by aloe with dried flowering stalks and palm trees called Washingtonia.

Od totemu zchádza chodník k Mostu prianí. V pozadí množstvo paliem a kostol svätého Petra.
A walkway from the totem leads to the Wishing Bridge. In the background there is plenty of palm trees and St. Peter's Church.

Most prianí (The Wishing Bridge) je magickým miestom. Na tabuli sa píše legenda: ktokoľvek pri prechode mostom, nech sa dotkne svojho symbolu zverokruhu a pozrie sa na more, splní sa mu želanie.
The Wishing Bridge is a magical place. The legend written on the table says: anyone boarding the bridge, holds its zodiac sign and looks of the sea - their wish will come true.

Tak som neváhal a dotkol som sa znamenia Blížencov a pozrel sa do diaľok mora. Snáď to vyšlo :)
So I didn't hesitate and touched the Gemini's sign and looked far away of the sea. It might worked :)

  

Cestičky sú kľukaté a ukrývajú rôzne poklady, ako napríklad túto žiarivobielu sochu.
The paths are curved a hide various gems, like this white statue.

Na konci mosta je malé námestíčko s mozaikou zobrazujúcou znamenia zverokruhu. Trčiace palmovky a datľovníky tvoria originálne pozadie.
At the end of the bridge is a small square with a mosaic depicting the zodiac signs. Standing out washingtonias and date palms form an original background.


Park nezávislosti The Independence Park


Severnejšie, pri hoteli Hilton, sa takisto na kopci, týči záhrada oslavujúca nezávislosť Izraela. Bola vybudovaná na útese stojacom tesne nad morom a už len kvôli tomu je to úžasné miesto s výhľadmi a upokojujúcou atmosférou. Jeho menšiu časť tvorí samostatný Spiegel Park.

To the north, at the Hilton hotel, also on a hill, is a garden celebrating Israel's independence. It was built on a cliff standing just above the seashore, and that's why it's a wonderful place with views and a soothing atmosphere. A separate Spiegel Park forms its smaller part.

Kameň označujúci názov parku.
Stone denoting the name of the park.

Ako som spomínal, ponúkajú sa úžasné výhľady.
As I mentioned, amazing views are offered.

Statný trs agáv (Agave americana) a palmoviek v pozadí.
Sturdy clump of agave (Agave americana) and washingtonias in the background.


Zo Spiegel parku treba ísť najprv dolu kopcom okolo hotela a potom znova hore kopcom. Taká serpentína.
From the Spiegel Park, go first downhill around the hotel and then uphill again. Such a serpentine.

Hneď za plotom hotela stojí pamätný kameň. Park bol založený v roku 1952. Zem pokrýva Carpobrotus edulis, vzadu sú skupinky agáv a okrasných tráv.
A memorial stone is standing just behind the hotel fence. The park was founded in 1952. The ground is covered with Carpobrotus edulis, at the back there are groups of agave and ornamental grasses.
Moderná výsadba. Masový pokryv z Carpobrotus-u ako náhrada trávnika, okrasné trávy, moderné sochy a agáva práve sa chystajúca kvitnúť.

Modern planting. The mass cover of Carpobrotus as a substitute for lawn, ornamental grass, modern sculptures, and agave just about to bloom.
V decembri toho veľa nekvitlo, aj stredomorská flóra totiž odpočívala. No pupalka (Oenothera drummondii) si kvitla ako o závod.
Not much bloomed in December, as the Mediterranean flora was also resting. But evening primrose (Oenothera drummondii) bloomed like a mad.
Na vrchole záhrady je oddychová zóna s krytými lavičkami.
At the top of the garden there is a relaxation zone with covered benches.
 parku sa striedajú husté výsadby s voľnými plochami. Na svoje si tak prídu milovníci sukulentnej flóry aj rodiny s deťmi. Na spodnom obrázku je veľmi zaujímavo až bizardne tvarovaný strom tamarišky (Tamarix). V pozadí stojí hotel Hilton.
In the park, dense platings with loose areas alternate. Nice place for succulent lovers and for families with children too. In the bottom picture is very interesting and bizarre tree tamarisk (Tamarix). In the background stands the Hilton hotel.
Na starčeku prímorskom (Senecio cineraria, syn. Jacobaea) som natrafil na modlivku. Úplná náhoda, že som sa pozrel správnym smerom. Len čo som ju odfotil, utiekla :)
On a silver ragwort (Senecio cineraria, syn. Jacobaea), I met praying mantis. The complete coincidence that I looked in the right direction. As soon as I photographed it, it run away :)
Aranžmá z kvitnúcej a liečivej aloe stromovitej (Aloe arborescens) a figovníka (fikusu) posvätného (Ficus religiosa).
Setting of flowering and medicinal candelabra aloe (Aloe arborescens) and sacred fig (Ficus religiosa).
Poloopadaná akácia a umelecké dielo.
Half evergreen acacia and a piece of art.
Široké cesty vedú krížom po parku aj tesne pri okraji útesu. Decembrové záhony majú zemité tóny. Len modrozelené listy agáv a ich štíhle nápadné súkvetia vyčnievajú nad ostatnými. Sú to doslova umelecké diela prírody. A pritom kvitnúca agáva znamená, že rastlina umiera. Je to jej posledná labutia pieseň.
Wide paths lead across the park and close to the edge of the cliff. December borders have earthy tones. Only blue-green leaves of agave, and their slim, striking inflorescens, stand out over the others. They are literally art works of nature. But the flowering agave means the plant is dieing. It's the last swan song.
Pred západom Slnka sa naskytol úchvatný pohľad. Všimol som si, že tráva perovec (Pennisetum) je tu veľmi populárna. V súčasnosti sa vrámci dizajnu považuje za veľmi modernú a tu, v Tel Avive, tvorila masové výsadby obzvlášť v zeleni susediacou s morom.
There was a breathtaking view before the sunset. I have noticed that fountaingrass (Pennisetum) is very popular here. At present, it is considered to be very modern, and here, in Tel Aviv, it made mass planting, especially in the greenery adjacent to the sea.


Do Izraela sa chcem vrátiť, pretože za tri dni som nestihol vidieť všetko, čo som chcel. Len v Tel Avive je množstvo ďalších úchvatných parkov a botanická záhrada. Shalom! שָׁלוֹם
I want to return to Israel because I didn't manage to see everything I wanted in three days. There are plenty of other breathtaking parks and botanical garden in Tel Aviv. Shalom! שָׁלוֹם