Skalničková záhrada v Hlubočepoch

Medzi sídliskom Barrandov a Smíchovom leží Prokopské údolie, ktoré je obľúbeným miestom pre voľnočasové aktivity, najmä pre cyklistov. Dominantou je tzv. pražský Semmering - fotogenický železničný most. Málokto však vie, dokonca ani miestni, že v bývalom lome je botanická záhrada.  

EN: Between the Barrandov and Smíchov housing estates lies the Prokop Valley, which is a popular place for leisure activities, especially for cyclists. The dominant feature is the so-called Prague Semmering - photogenic railway stone bridge. However, few people know, even locals, that there is a botanical garden in the former quarry. 

Česko Czechia

O tejto záhrade som sa dozvedel náhodne v českom záhradkárskom časopise. Zaujalo ma, že niekto dokázal z bývalého lomu vytvoriť botanickú záhradu, do ktorej sa vmestí skoro všetko - od majestátnych ihličnanov, po zakrpatené čarovníky, skalničky či jazierko. Podrobný opis záhrady vrátane histórie sa dočítate na stránke wikipédie.
I learned about this garden by chance in a Czech horticultural magazine. I was fascinated that someone was able to create a botanical garden from a former quarry, which can fit almost everything - from majestic conifers, to stunted witch´s brooms, rockery plants and a pond. A detailed description of the garden, including history, can be found on the wikipedia page (only in czech).

Najbližsou MHD zastávkou je zastávka Praha - Hlubočepy, no ja som sa rozhodol odviezť električkou na sídlisko Barrandov na zastávku Geologická a odtiaľ som zišiel pešo dolu do Prokopského údolia. Je to krátka prechádzka štvrťou s domami. 
The nearest public transport stop is the Prague - Hlubočepy stop, but I decided to take a tram to the Barrandov housing estate to the Geologická stop, and from there I walked down to the Prokop Valley. It is a short walk through the quarter with houses.

Ihneď po vstupe do lomu ma okúzlili kvitnúce cyklámeny. Bol začiatok septembra a práve v tento čas začínali kvitnúť. Niektoré druhy mali počas kvitnutia listy, iné naopak, kvitli v bezlistom stave. Bolo tu iba zopár ľudí a tak som si mohol celú záhradu nerušene vychutnať.

Immediately after entering the quarry, I was enchanted by flowering cyclamens. It was the beginning of September and it was at this time that they began to bloom. Some species had leaves during flowering, others, on the contrary, bloomed in the leafless state. There were only a few people, so I could enjoy the whole garden undisturbed.

Jednotlivé tematické celky/skupiny rastlín sú označené informačnou tabuľkou s opisom a vysvetlením. Po pravej strane míňam skalnú stenu a dostávam sa ku skalke s jazierkom. V priezračne čistej vode nachádzam rybičky a lekná. Voda sa do jazierka vlieva malým potôčikom. Blízke okolie je plné drobných skalničiek vrátane papradí a dokonca aj malou zbierkou rododendrónov. Skalka je tu vystavaná z vertikálne usporiadaných kameňov, čím vznikli dlhé a úzke špáry tvoriace ideálne priepustné stanovište pre suchomilné rastlinky. 

Individual thematic units / groups of plants are marked with an information table with a description and explanation. On the right side I pass a rock wall and I get to a rockery with a pond. I find fish and water lilies in the clear water. The water enters the pond through a small stream. The surrounding area is full of small rockery plants, including ferns and even a small collection of rhododendrons. The rockery is built of vertically arranged stones, which created long and narrow joints forming an ideal well drained habitat for drought-loving plants.

Za jazierkom stojí moderný domček, predstavujúci zázemie pre personál starajúci sa o túto záhradu. No a za domčekom je skalná stena, ktorá ukončuje záhradu. Rastú tu teplomilné kríky ako napr. budleja. Oproti domčeku, pod najvyššou skalnou stenou, je miesto pre oddych. Sedenie na múriku v tvare kruhu a pergola s lavicami a stolom. Odtiaľto je vidieť zblízka na sutinový svah, v ktorom rastú nenáročné druhy drevín a polokrov, ako bradavec, nátržník, lespedéza a perovskia. 

Behind the pond is a modern house, providing facilities for staff caring for this garden. And behind the house is a rock wall, which actually ends the garden. Thermophilic shrubs grow here, such as budleja. Opposite the house, under the highest rock wall, there is a place to relax. Stone seating wall in the shape of a circle and a pergola with benches and a table. From here, you can see up close to the rubble mound, in which undemanding species of shrubs and semi-shrubs, such as the caryopteris, potentilla, lespedeza and perovskia, grow.

Za pergolou je vyvýšené miesto, na ktorom sú prezentované miniatúrne výsadby v kamenných kvetináčoch aj s podrobným opisom použitého druhu kameňa. Vedľa je pestovateľská škôlka slúžiaca na množenie skalničiek.  

Behind the pergola is an elevated place where miniature rockeries in stone pots are presented, as well as a detailed description of the type of stone used. Next to it is a nursery used for the propagation of rockery plants.

Zo škôlky vedie chodníček krížom pomedzi skalky až späť do prednej časti záhrady. Okrem čarovníkov, z ktorých mali niektoré aj šišky, ma zaujal pamajorán či sternbergia. V tienistejšej časti opäť nachádzam cyklámeny. V septembri kvitol aj žltý ľan alebo modré horce.

From the nursery, the path leads through the rockery all the way to the front of the garden. In addition to witches brooms, some of which also beared cones, I was interested in origanum or sternbergia. In the more shady part I find cyclamens again. Yellow flax or blue gentians also bloomed in September. 

Súčasťou záhrady sú aj zaujímavé ihličnany doplňujúce kolorit lomu. Najvýraznejšie boli metasekvoja, borovica Jeffreyova či borovica ostitá. Väčšinou sa jedná o cudzokrajné a majestátne stromy. Spomínal som, že tu rastú aj čarovníky - sú to miniatúrne formy ihličnanov, ktoré sa vyskytujú voľne v korunách zdravých stromov. Ich naštepením tak vznikajú drobné stromčeky. Často sú bez pomenovania alebo sú označené len miestom pôvodu. 
The garden also includes interesting conifers that complement the atmosphere of the quarry. The most prominent were dawn redwood, Jeffrey pine and bristlecone pine. Most of them are foreign and majestic trees. I mentioned that witch´s brooms also grow here - they are miniature forms of conifers that occur freely in the crowns of healthy trees. By grafting them, small trees are created. They are often unnamed or marked only by the place of origin.

Aj keď v čase mojej návštevy pomaly končilo leto, bolo čo obdivovať. Väčšina skalničiek a cibuľovín však kvitne na jar a začiatkom leta, preto pevne verím, že v tento čas tu musí byť ešte krajšie. Takže keď sa ocitnete v Prahe a chcete vyskúšať nejakú ľahšiu turistiku mimo ruchu mesta, nemusíte vôbec cestovať ďaleko. Vrelo odporúčam.  
Although the summer was slowly ending at the time of my visit, there was much to admire. However, most rockery plants and bulbs bloom in spring and early summer, so I believe that it must be even more beautiful at this time. So if you come to Prague and want to try some easier tourism outside the hustle and bustle of the city, you don't have to travel far at all. I highly recommend.