Botanická záhrada v Paríži

Stačí sa prejsť pár minút od Notre Dame alebo Luxemburských záhrad a ocitnete sa v oáze ticha uprostred veľkomesta. Navyše, je tam prírodopisné múzeum a záhrada je verejná.

.

EN: Just a few minutes from Notre Dame or the Luxembourg gardens, you will find yourself in an oasis of silence in the middle of the city. In addition, there is a natural science museum and the garden is public.Francúzsko France

Je to tak. Kto by čakal, že v turisticky obľúbenom Paríži bude táto inštitúcia voľne pristupná? A kde sa nachádza? Vstup do záhrady Jardin des Plantes ("žardan de plont") je hneď pri Seine, vedľa železničnej stanice Gare D´Austerlitz. Dá sa sem pohodlne dopraviť metrom. Kto sa zaujíma okrem zelene aj o históriu, prírodovedu či o zvieratá tu pokojne môže stráviť celý deň.

That's right. Who would expect this institution to be freely accessible in the popular Paris? And where is it? The Jardin des Plantes is right next to the Seine river and next to the Gare D'Austerlitz railway station. It can be comfortably reached by underground. Those who are interested besides the greenery in the history, biological science or animals, can spend here all day.


Prvý dojem bol fenomenálny. Nádherná budova prírodovedeckého múzea s prehistorickými rastlinami a dinosaurom. Čo dodať.

The first impression was phenomenal. The beautiful building of the Natural History Museum with prehistoric plants and dinosaur There´s nothing to add.


Pred budovou múzea rastie zľava araukária andská (Araucaria araucana), v strede vzácna wolémia vznešená (Wollemia nobilis) a vpravo sa medzi papradím a prasličkami "pasie" stegosaurus.

In front of the museum building grow monkey-puzzle-tree (Araucaria araucana, left), rare wolemi pine (Wollemia nobilis, middle) and stegosaurus is "grazing" among ferns and horsetails (Equisetum).Záhrada je delená niekoľkými cestičkami na pravidelné plochy. Niektoré sú venované bylinkám rozdeleným podľa obsahu liečivých látok, v iných rastú letničky či bežné bylinky a v ďalších vzácne dreviny.

The garden is divided by several paths to regular borders. Some are devoted to herbs sorted by drug substance content, in others are growing annuals and common herbs, and in another rare shrubs.


  

Stará smútočná sakura vytvorila unikátny baldachýn konárov, pod ktorý sa dalo vliezť. Počas kvitnutia to musí byť neskutočne romantické miesto.

Old pendulous ornamental cherry tree made unique crown a one can hide underneath. During flowering period this must be unbelievably romantic place. 

Záhony byliniek. Vpredu oranžový nechtík, vpravo sa chystá kvitnúť černuška (Nigella). Za cestičkou rastie modrokvetý borák lekársky, vedľa vpravo palina pravá. Úplne vzadu kvitne namodro nevädza poľná.

Herbal borders. Orange english marigold in front, on right love-in-a-mist (Nigella) about to flower. Beyond a path grows blue flowering borage and next on right absinthe. Blue cornflower flowers at back.  

Bol som veľmi prekvapený, keď som uvidel verejne cvičiť kalisteniku. Robí sa to bežne v Japonsku, no prečo nie aj tu. V zdravom tele zdravý duch platí ešte viac na peknom a pokojnom mieste.

I was very surprised to see publicly exercising calisthenics. It's done commonly in Japan, but why not here. In healthy body healthy mind goes even further in a nice and peaceful place.

Takmer v celej dĺžke plota oddeľujúceho dve časti záhrady bola výstava maľovaných herbárov domácich (európskych) orchideí. Milé, pekné a hlavne náučné.

Almost the entire length of the fence separating two parts of the garden was an exhibition of painted herbariums of domestic (European) orchids. Nice, pretty and especially educational.

Cez záhradu vedie široká alej z tvarovaných platanov.

Through the garden leads a wide alley of shaped plane trees.


Kvetina roka The flower of the year

Krasuľky sú moje obľúbené letničky. Sú vďačné a dlho kvitnú. Zhodou okolností boli krasuľky v roku 2016 kvetinou roka a tak na konci záhrady im bol venovaný celý záhon. Snáď všetky odrody boli prítomné.

Cosmos are my favorite annuals. They are grateful and long blooming. Fortunately, cosmos was the flower of the year 2016, so at the end of the garden they were given the whole flower bed. Probably all varieties were present.

Toto je prelomová odroda 'Xanthos'. Doteraz sa vrámci druhu Cosmos bipinnatus žltá vôbec nevyskytovala. Je to pokrokové šľachtenie, ako keby bola objavená modrá ruža.

This is a breakthrough cultivar called 'Xanthos'. So far, yellow colour in Cosmos bipinnatus species hasn't occured at all. It is a progressive breeding, as if a blue rose had been discovered.

Odroda 'Picotee'

'Picotee' cultivar. 

Odroda 'Double Click'

'Double Click' cultivar.


Naopak druh Cosmos sulphureus je typický teplými farbami.

On the contrary, species of Cosmos sulphureus are typical of warm colours.


 Záhrada je ukončená Grande Galerie de l´Évolution ("grond galeri d levolusion")(veľká galéria evolúcie). Pred ňou je voľné priestranstvo s klavírom, na ktorý si môže zahrať ktokoľvek chce. Práve vtedy hral nejaký chlapec a znelo to grandiózne. Miesto nasiaklo pohodovou atmosférou jemných melódií. Aaaaaaaaah.

The garden ends at the Grande Galerie de l'Evolution. Before it there is a free piano that everyone can play. A boy started to play and it sounded grandiose. The place soaked a cozy atmosphere of fine melodies. Aaaaaaaaah.

Skleník The greenhouse


Smerom nahor vedie cesta ku skleníku. Otvára sa až o desiatej hodine ráno a tak som si chvíľu musel počkať. Vnútri ma čakala expozícia tropických rastlín, paliem, umelej jaskyne s náučným videom a zbierka kaktusov. V jaskyni sa dalo vyjsť po schodoch až úplne hore, kde bola vyhliadka ponad vegetáciu.

The path leads up to the greenhouse. It opens at ten o'clock in the morning, so I had to wait for a while. Display of tropical plants, palm trees, artificial caves with instructional videos and a collection of cacti was waiting for me. In the cave, it was possible to go up the stairs to the top, where the vegetation can be overlooked.

Pohľad na velikánsky skleník.

View of the large greenhouse.

    

Zbierka kaktusov.

Cacti collection.

Zbierky rarít Rarity collection


Oproti skleníku sa nachádza záhrada botanickej školy, Jardin de l´école de botanique ("žardan d lékol d botanik"). Záhony sú tu rozdelené tematicky podľa čeľadí a tak tu nachádzam pohromade zbierky rôznych trvaliek, tráv, popínaviek a drevín, aké som nikdy predtým nevidel. Totálny botanický raj pre fajnšmekrov. Na nasledujúcich fotkách vyberám zopár zaujímavostí.

Opposite the greenhouse there is a garden of the botanical school, Jardin de l'école de botanique. The flower beds are divided thematically according to families and so I find collections of different perennials, grasses, vines and shrubs that I have never seen before. Total botanical paradise for passionates. In the following photos, I choose a few interesting things.

Tráva Uniola latifolia (v češtine plochoklásek).

Mrazuvzdorný banánovník Musa basjoo. Rovnaký rastie aj v košickej botanickej záhrade.

Hardy banana Musa basjoo. The same grows in Kosice botanical garden too.  

Mrazuvzdorná palma do -17 C, trachykarp konopný (Trachycarpus fortunei).

Trachycarpus, a Chusan palm, hardy to -17 C.


Popínavka s veľkými trojlaločnými listami, Pueraria montana. Tzv. kudzu.

A vine with large trilobed leaves, Pueraria montana, so-called kudzu.  


Pohľad späť na skleník.

Looking back at the greenhouse.

Nezvyčajná popínavka Thladiantha dubia.

Uncommon vine, Thladiantha dubia.

Milujem veľkolisté výrazné rastliny. Toto je Tetrapanax papyrifer.

A love broadleaved plants. This is Tetrapanax papyrifer.  

Bohato kvitnúce hebe vŕbolisté (Hebe salicifolia).

Richly flowering willow-leaf hebe (Hebe salicifolia).

Budleje zvané motýlie kry sú pomerne bežné. Majú vzpriamené súkvetia, no raritný druh Buddleja lindleyana ich má previsnuté podobne ako vistéria.

Buddlejas, called the butterfly bush are quite common. They have erect inflorescens, but rare species Buddleja lindleyana produce pendulous ones, like a wisteria.


Okrem toho je v záhrade alpinárium, zbierky pivoniek, ruží, kosatcov a zoologická záhrada. Ani som nestihol toto všetko vidieť, takže musím sa sem vrátiť. S touto botanickou záhradou som sa rozlúčil prostredníctvom pozdravu veľkému vedcovi a botanikovi Lamarckovi. Sedí pri vstupe do záhrady a dáva pozor na tú nevšednú a vzácnu flóru. Tak aurevoir nabudúce!

In addition, there is an alpine garden, collections of pivonias, roses, irises and a zoo. I didn't even have time to see all this, so I have to come back here. With this botanical garden, I sayed goodbye through a greeting to the great scientist and botanist Lamarck. He sits at the entrance to the garden and takes care of that unusual and precious flora. So aurevoir next time!