Botanická záhrada v Marseille

Táto záhrada má ďalšie dve synonymá - botanická záhrada E.M. Heckel alebo botanická záhrada Borély de Marseille. Je súčasťou veľkého parku pri kaštieli blízko verejných pláží. Botanický zážitok a kúpanie v jednom. Perfektné. 

This garden has two other synonyms - the botanical garden of E.M. Heckel or botanical garden Borély de Marseille. It is part of a large park around the mansion near the public beaches. Botanical experience and swimming in one. Perfect.

Francúzsko France

Marseille je veľké mesto a preto dostať sa do botanickej záhrady chvíľu trvalo. Zo zástavky Rond Point du Prado premáva tzv. plážový autobus linky 19, ktorý ide priamo na verejnú pláž. Na jeho trase je zastávka Parc Borély, kde som vystúpil a pokračoval pešo do parku. Je to rozsiahly park s vodnými plochami a širokými cestami. Vzhľadom na to, že som tu bol uprostred júla počas horúčav, park nepôsobil vyprahnuto. Keďže bolo horúco a málo času, vydal som sa rovno do botanickej záhrady a park som prešiel len okrajovo.  Po ceste som natrafil na rozárium. Očividne som prišiel mimo sezóny, ruže kvitli ojedinele a bolo na nich vidno únavu z teplého počasia. Rozárium je v tvare veľkého oválu rozdeleného do menších záhonov pravidelného tvaru a tie sú dotvorené výraznými pergolami. 

Marseille is a big city, so it took a while to get to the botanical garden. From the Rond Point du Prado stop there is a bus line 19, which goes directly to the public beach. On its route is the Parc Borély stop, where I got off and continued walking to the park. It is a vast park with water features and wide paths. Considering I was here in the middle of July during the heat, the park didn't feel dry. Since it was hot and I was short of time, I went straight to the botanical garden and only walked through the park marginally. Along the way I came across a rosarium. I had obviously come out of season, the roses were blooming sporadically and showing fatigue from the warm weather. The rosarium is in the shape of a large oval divided into smaller regular beds and these are completed with distinctive pergolas.

Vstup do parku Borély/ Entrance to parc Borély
Vstup do rozária/ Entrance to the rosarium
Bočný pohľad na bránu/ Side view of the gate
Niekoľko ruží stále kvitlo/ Several roses still in bloom

Samotný vstup je celkom nenápadný. Obyčajná brána a búdka na predaj lístkov. V čase mojej návštevy bol vstup zdarma. Stredom záhrady vedie priama cesta, z ktorej vybiehajú bočné uličky. Vznikajú tak jednotlivé menšie areály so samostatnou tematikou.

The entrance itself is quite inconspicuous. A regular gate and ticket booth. At the time of my visit, entry was free. A straight path leads through the center of the garden, from which side alleys run. This creates individual smaller areas with separate themes.

Hlavná cesta naprieč záhradou/ Main path
Po pravej strane sa ako prvá nachádza bylinková záhrada/ Herb garden on the right side

Bylinková záhrada je rozdelená do menších sekcií podľa ľudských sústav - bylinky na močové cesty alebo bylinky na trávenie. Chodník pokračuje rampou okolo krikľavo oranžových kvetináčov k administratívnemu domčeku (titulná fotografia). V kvetináčoch rastie zmes všetkého - japonský javor, cykas a aloe. Okolo domčeka je tradičná zeleninová záhradka s laťkovým plotom. Rastú tú tekvice, kukurica, paradajky či fazuľa. 

The herb garden is divided into smaller sections according to human systems - herbs for the urinary tract or herbs for digestion. The path continues along the ramp past the bright orange flower pots to the administration building (title photo). A mixture of everything grows in pots - Japanese maple, cycas and aloe. Around the house is a traditional vegetable garden with a picket fence. Pumpkins, sweet corn, tomatoes and beans grow there.

Záhon s bylinkami pre nervovú sústavu/ A bed with herbs for nerv system
Administratívny domček/ Office house
Zeleninová záhradka/ Veg garden
Paradajky a tekvice/ Tomatoes and pumpkins

Zo zeleninovej záhrady pokračujem ku skalke so suchomilnými rastlinami. Objavujem rôzne trvalky, kry, kaktusy a sukulenty. Táto časť pripomína zmes stredomorskej krajiny s cudzokrajnými druhmi. Mnoho bylín je už suchých. Pod olivovníkom je pekný hmyzí hotel aj s opisnou tabuľou. Trávnik je tu úplne vyprahnutý. 

From the vegetable garden, I continue to the rockery with drought-loving plants. I discover various perennials, shrubs, cacti and succulents. This part resembles a mixture of a Mediterranean landscape with exotic species. Many plants are already dry. Under the olive tree is a nice bug hotel with an info board. The lawn here is completely dry.

Suchomilný záhon/ Drought tolerant bed
Agávy v skalke/ Agave in the rockery
Hmyzí hotel a tabuľa/ Bug hotel and info board

Suchá záhrada plynulo prechádza k najvýznamnejšej časti tejto botanickej záhrady. Je ňou Japonská záhrada. Víta ma veľkolepou bránou. Chodníčky z okruhliakov vedú kľukato k pagode v tehlovej farbe. Typická japonská architektúra v každom detaile. Súčasťou je aj vodný prvok vo forme rybníčka. Japonské javory, bambusy, pavilón, nádvorie či umelecké diela - to všetko vytvára harmonický obraz a pripomína zmenšeninu palácovej záhrady. 

The dry garden smoothly transitions to the most important part of this botanical garden. It is the Japanese garden. It welcomes me with a magnificent gate. Cobblestone walkways lead zig-zag to the brick-colored pagoda. Typical Japanese architecture in every detail. It also includes water in the form of a pond. Japanese maples, bamboos, a pavilion, a courtyard or art works - all this creates a harmonious image and resembles a miniature palace garden.

Vstupná brána/ Entrance gate
Mozaika z okruhliakov/Mosaic from pebbles
Pavilón/Pavilion
Altánok v štýle pagody/Gazebo in Pagoda style

Prechodom cez mostík objavujem ríšu paliem. Palmová zbierka vytvára hustý les a niektoré kusy sú ozaj obrovské. Sú ponechané v pôvodnom stave, tzn. že na kmeni ostali suché listy a záhradníci ich neodstraňujú. 

Crossing the bridge, I discover the realm of palm trees. The palm collection forms a dense forest and some specimens are really huge. They are left in their original state, i.e. that there are dry leaves left on the trunk and the gardeners do not remove them.

Staré a vysoké Washingtonie/Old and tall Washingtonia palms
Niektoré palmy boli v plnom kvete/ Some palm trees were in full bloom

Medzi palmami sa postupne objavovali aj zbierky júk, kaktusov a cykasov. Občas narazím na známe rastliny ako hortenzia metlinatá, olovník uškatý či mrazuvzdorné japonské banánovníky. V zadnej časti areálu, úplne na konci, stoja drevené pergoly so zbierkou popínavých rastlín. Najlepšie časy už mali zjavne za sebou, pergoly boli prehnuté a naklonené. Snáď sa dočkajú obnovy. 

Collections of yuccas, cacti and cycas gradually appeared among the palm trees. Sometimes I come across well-known plants such as panicle hydrangea, cape leadwort or hardy Japanese bananas. In the back part of the area, at the very end, there are wooden pergolas with a collection of climbing plants. Their best days were clearly behind them, the pergolas were bent and tilted. Hopefully they will be restored soon.

Cykasy pred živým plotom/ Cycases in front of a hedge
Datľovník, opuncia a vzadu pergoly/Date palm, opuntia and pergolas behind
Stromovité juky/ Tree-like yuccas
Zbierka cykasov a popínavých rastlín/ Collection of cycas and vines

Zo zadnej časti záhrady sa vraciam hlavnou cestou späť. Po ľavej strane ma zaujme ďalšia japonská záhrada, tentokrát menej formálna a ladená viac do prírodnejšieho štýlu. Na jej začiatku je zenová záhrada. Samostatný priestor uzavretý múrmi. Záhrada je tvorená kamenným morom vytvarovaným do vlniek a kamennými ostrovmi. Veľmi jednoduchá kompozícia navodzujúca meditáciu bez zbytočných optických ruchov. 

From the back of the garden, I take the main path back. On the left side, another Japanese garden catches my attention, this time less formal and tuned more to a more natural style. At its beginning is a Zen garden. A separate space enclosed by walls. The garden is formed by a rock sea shaped into waves and stone islands. A very simple composition inducing meditation without unnecessary optical noises.

Japonská záhrada víta širokým jazierkom doplneným solitérnymi skalami. Po úzkych kľukatých chodníčkoch pomedzi vegetáciu a umelý potôčik prichádzam k červenému mostíku. Za ním je malé nádvorie so sedením a čajovým pavilónom. Odtiaľto vychutnávam orientálnu atmosféru - voda, kamene, rastliny a architektúra. Po druhej cestičke sa dostávam naspäť k jazierku a na hlavnú cestu vedúcu naprieč botanickou záhradou. 

The Japanese garden welcomes you with a wide pond complemented by solitary rocks. After narrow winding paths between vegetation and an artificial stream, I come to the red bridge. Behind it is a small courtyard with seating and a tea pavilion. From here I enjoy the oriental atmosphere - water, stones, plants and architecture. After the second path I get back to the lake and to the main road leading across the botanical garden.

Široké jazierko so skalami/ Wide pond with rocks
Mostík vedúci k čajovému pavilónu/Bridge leading to tea pavilion
Typické prvky japonskej záhrady/ Typical features of japanese garden
Rázcestie/ Crossroads

Hlavnou cestou kráčam k východu. Míňam rôzne kvitnúce trvalky ako agapanty a srdcovníky a ešte z diaľky nazerám do jednotlivých častí, či som naozaj videl všetko. Počas návštevy som nikoho iného nestretol, väčšina domácich bola totiž v parku a na pláži. Záhrada určite vyzerá živšie na jar, keď je dostatočne vlhko a mierne teplo. Počas sparného leta majú stredomorské záhrady útlm. To platí všade. Záhrada je to malá, ale nadupaná rastlinami a rôznymi štýlmi. Z botanickej záhrady som pokračoval ku kaštieľu Borély odkiaľ sa vychádza z parku na cestu vedúcu ku plážam. Sú široké a boli tu aj luxusnejšie sekcie za príplatok. A hlavnou atrakciou je vyhliadkové oko. Návštevu záhrady som tak ukončil kúpaním v mori. Ako lepšie zakončiť náročný deň? 

I walk along the main path towards the exit. I pass various flowering perennials such as agapanthus and lion´s tail and even from a distance I look at individual parts to see if I really saw everything. I didn't meet anyone else during my visit, because most of the locals were in the park and on the beach. The garden certainly looks more alive in the spring when it is sufficiently humid and moderately warm. During the sweltering summer, the Mediterranean gardens have a lull. This applies everywhere. The garden is small, but full of plants and different styles. From the botanical garden, I continued to the Borély mansion, from where the path leading to the beaches starts. They are wide and there were more luxurious sections for an extra charge. And the main attraction is the ferris wheel. So I ended my visit to the garden by swimming in the sea. What better way to end a busy day?

Pohľad do bylinkovej záhrady/ A view to herb garden
Agapanty/ Agapants
Pláž s vyhliadkovým kolesom/ Beach with a ferris wheel