Dubai Miracle Garden

Dubaj je moderné mesto, kde sa fantázii medze nekladú. Platí to aj o záhradách. Klasická botanická záhrada tu nie je, no Zázračná záhrada (Miracle garden) je naozaj kvetinová krajina zázrakov.

EN: Dubai is a modern city where imagination has no limits. This also applies to gardens. There is no classic botanical garden, but the Miracle Garden is a truly floral wonderland.

Spojené arabské emiráty United Arab Emirates

V Dubaji som sa ocitol začiatkom decembra a tento výlet som využil ako šancu vidieť nevšednú záhradu. V lete je tu zvyčajne vyše 40 stupňov v tieni a bežné rastliny by to nezvládli. Preto tu trvá sezóna kvetov od decembra do apríla, keď je príjemných 25 stupňov. Také ideálne leto s občasnými prehánkami. Niekedy však môže prísť aj poriadna prietrž a to preto, že v tejto krajine sa vyvoláva dážď umelo.

I arrived in Dubai in early December and used this trip as a chance to see an unusual garden. In summer there is usually over 40 degrees of Celsius in the shade and common plants would not survive it. Therefore, the flower season lasts from December to April, when it is pleasant 25 degrees. Such an ideal summer with occasional showers. Sometimes, however, there may also be a severe pours, because rain is artificially induced in this country.


Do záhrady Miracle Garden sme sa dopravili taxíkom. Tie sú tu lacné, 1 km vychádza v prepočte cca 0,50 €. Parkovisko sa nachádza priamo pred bránami záhrady. V pokladni sme si kúpili lístky a vchádzam dnu. Už prvý dojem je ohromný, záhrada prekypuje farbami a kvetinovými sochami obrovských rozmerov. Základom sú všade prítomné petúnie vo všetkých možných farbách. Doplnkom sú slnečnice, sem tam nejaké muškáty a rastliny okrasné listom.

We took a taxi to Miracle Garden. They are cheap here, 1 km based on the calculation is about 0.50 €. Parking is located directly in front of the garden gate. We bought tickets at the cash desk and we came in. Already the first impression is huge, the garden is brimming with colors and floral statues of huge dimensions. Petunias present everywhere in all possible colors are a keystone. Complementary are sunflowers, occasionally some pelargoniums and plants with ornamental leaves.

V záhrade ma vítajú dve konské hlavy, jedna sa pozerá na mňa, druhá nahor. Sú verne zobrazené s realistickými očami. Je tu množstvo chodníčkov a tak som sa rozhodol, že prejdem záhradu krížom na druhý koniec a odtiaľ zas po obvode, aby som videl všetky atrakcie.
In the garden, I am greeted by two horse heads, one looking at me, the other up. They are faithfully depicted with realistic eyes. There are plenty of paths, so I decided to cross the garden to the other end and from there on the perimeter to see all the attractions.

Ďalšia vec, ktorá sa nedala prehliadnuť, bola špecifická vôňa. Kvety petúnií totiž majú zvláštnu vôňu, ktorú cítiť iba zblízka, no keďže záhrada bola nimi preplnená, vzduch bol nasýtený.
Another thing that could not be overlooked was the specific smell. Petunia flowers have a special scent that can only be felt at close range, but since the garden was crowded with them, the air was saturated.

Smerujem ku rozprávkovému zámku, ktorý strážia dve veľké mačky. Oproti je na kopčeku vyhliadka na celý areál. Okolo sú vysadené nadrozmerné saxofóny a pasáž s obchodíkmi a fast foodom.
I'm heading for a fairy tale castle guarded by two big cats. Opposite there is a view of the whole area on the hill. Around are planted oversized saxophones and passage with shops and fast food.

  

Z vyhliadky vidno neďaleké umelecké dielo vo forme horskej dráhy s motorkárom. Vidno aj kvetinami vysadený Boeing a celkové usporiadanie záhrady. Je tu aj zmrzlinový stánok, ten však nie je jediný v areály.

From the lookout you can see a nearby art work in the form of a roller coaster with a biker. You can also see the Boeing covered in flowers and the overall layout of the garden. There is also an ice cream stand, but it is not the only one on the grounds.

  


Schádzam naspäť a fotím kvetinové hodiny. Vedľa ma láka kvetinový čajový set.
I go back and take pictures of the flower clock. I am lured by a floral tea set next to me.

  


Veľkým oblúkom pokračujem ďalej okolo kvetinových paliem. Tmavé odtiene petúnií v kontraste so sviežo žltými slnečnicami vyzerajú nádherne. V pozadí vidím plyšového macka držiac srdiečko. Dostávam sa na malé priestranstvo, kde z jednej strany pozerá slon a z druhej dvaja tučniaci.

I continue around the flower palms. The dark shades of petunia in contrast to the fresh yellow sunflowers look beautiful. In the background I see a plush bear holding a heart. I get to a small area where an elephant looks on one side and two penguins on the other.


    


Pokračujem ďalej a míňam úsek s množstvom malých altánkov, ktoré sú striedané hojdačkami. Tu sa na chvíľu skryjem pred davmi turistov, trochu posedím a oddýchnem. Tak prichádzam k zadnému alternatívnemu vchodu do záhrady. Toto miesto je silne romantické, pretože vybiehajúce cestičky sú lemované kvetinovými bránami v tvare srdca. Veľmi pekné a fotogenické miesto.

I go on and I pass a section with a lot of small gazebos that are alternated with swings. Here I can hide from the crowds of tourists for a while, sit and relax for a minute. So I come to the back, where an alternative entrance to the garden is. This place is very romantic because the protruding paths are lined with heart shaped flower gates. Very nice and photogenic place.

  

  

V pozadí ma zaujali slony so striekajúcimi chobotmi, tak idem k nim. Trio slonov tvorí fontánu, okolo ktorej sú malé posedenia s pergolou. Aj toto miesto je fotogenické a príjemné pre oko aj ucho :)

In the background I was intrigued by elephants with splashing trunks, so I go towards them. Trio of elephants form a fountain, around which are small sitting areas with a pergola. This place is also photogenic and pleasing to the eye and ear :)

Touto okružnou cestou som sa dostal späť k pasáži. Je tu veľa miesta na sedenie, na výber je klasické rýchle občerstvenie vrátane slaného a sladkého. Z pasáže vychádzam pred vyhliadku a kráčam na miesto, kde som do záhrady vstúpil.

This circuit way I got back to the passage. There is plenty of seating space to choose from, classic fast food including salty and sweet. I walked out of the passage in front of the lookout and went to where I entered the garden.

Po obvode záhrady sú nejaké obchodíky a našiel som aj skvelú zmrzlinu. Oproti sú ďalšie posedenia s pergolou, ktoré vyzerajú ako svadobné altány. Tu mám možnosť si znova oddýchnuť, uľaviť nohám a vychutnať si sladké.

There are some shops around the perimeter of the garden and I found a great ice cream. Opposite, there are other sittings with a pergola that look like wedding gazebos. Here I have the opportunity to relax again, relieve my feet and enjoy the sweet.
Nakoniec sa vydávam na ľavo od vstupu do záhrady. Ako prvá ma upúta levitujúca žena. Veľmi zaujímavé.
Finally, I set off to the left of the entrance of the garden. Firstly, I am attracted by a levitating woman. Very interesting.

Prichádzam ku kvetinovému zámku z opačnej strany. Je tu aj malý amfiteáter a pódium. Okolo sú kvetinové slony a sochy tanečníc vysadené kvetmi a točiacimi sa v sprievode klasickej hudby.

I come to the flower castle from the other side. There is also a small amphitheater and a stage. Around there are flower elephants and the statues of dancers which are planted with flowers and spinning while accompanied by classical music.

V tejto časti záhrady sú aj obchodíky s módou a doplnkami. Za hradom je celý rad nadrozmerných sôch známych postavičiek ako pes Pluto, Micky Mouse, káčer Donald a ďalších kreatúr, ktoré sa vyskytli v podobných rozprávkach.

In this part of the garden there are also shops with fashion and accessories. Behind the castle are a number of oversized statues of well-known characters such as the dog Pluto, Micky Mouse, Donald Duck and other creatures that have appeared in similar fairy tales.


  

Medzitým sa už začalo stmievať a tak je najvyšší čas ukončiť návštevu. Turistov však neubúdalo, celá záhrada je totiž nasvietená. Ešte sa rozlúčim s dvojicou konských hláv a vychádzam von na parkovisko, kde sú už nachystaní taxikári.

Meanwhile, it was already getting dark, so it was high time to end our visit. However, the number of tourists has not decreased, because the whole garden is lit. I say goodbye to a pair of horse heads and go out to the parking lot where taxi drivers are ready to pick someone up.