Botanická záhrada v Amsterdame

Nenápadná, ale výnimočná botanická záhrada v Amsterdame sa skrýva medzi ulicami starého mesta. Patrí medzi najstaršie, bola založená už v 17. storočí. V kolorite typických holandských fasád a vodných kanálov má toto miesto nezameniteľnú atmosféru.

EN: The subtle yet exceptional Amsterdam Botanical Garden is hidden between the streets of the old town. It is one of the oldest, it was founded in the 17th century. The atmosphere of typical Dutch facades and canals has an unmistakable atmosphere.

Holandsko Netherlands

Ihneď po ubytovaní sa v Amsterdame, smerovali moje prvé kroky do botanickej záhrady. Bola totiž na skok od hotela. Počasie neprialo, bolo veterno, chladno a rozpršalo sa. Váhal som, či ísť dnu, ale nakoniec som neodolal. Do záhrady som sa dostal pešo, ale najbližšie tu stojí električka číslo 14 na zastávke Mr. Visserplein. Okolo záhrady sú dva vodné kanály a z jednej strany ju lemuje krásna zatrávnená a stromami lemovaná električková trať. Vchod dnu je malá brána medzi budovami. Napriek zlému počasiu sa pred pokladňou zhromaždilo niekoľko ľudí. Zaplatil som si študentský lístok a vchádzam do areálu.

Immediately after settling in Amsterdam, my first steps were directed to the botanical garden. It was just a stone's throw from the hotel. The weather was bad, it was windy, cold and it was raining. I hesitated to go in, but in the end I couldn't resist. I got to the garden on foot, but the nearest stop is tram number 14 at the stop Mr. Visserplein. There are two water channels around the garden, and on one side it is flanked by a beautiful grassy and tree-lined tram line. The entrance is a small gate between the buildings. Despite the bad weather, several people gathered in front of the ticket office. I paid for my student ticket and I entered the area.

Nenápadný vchod do botanickej záhrady.
An inconspicuous entrance to the botanical garden.


SKLENÍK The Greenhouse

Keďže ešte pršalo, utekám do skleníka, ktorý sa nachádza blízko pri vstupe. Skleník má dokorán otvorené dvere a tak dnu nie je teplo. Je tu vegetácia z južnej Afriky a z chladných regiónov Austrálie.
Since it was still raining, I run to the greenhouse, which is located near the entrance. The greenhouse has its door wide open, so there is no heat inside. There is vegetation from southern Africa and from the cold regions of Australia.

Informačná tabuľa o vegetácii z južnej Afriky.
Info board about South African vegetation.

    

  

"Stromoradie" z diksónií antarktických, stromovitých papradí.

An alley from dicksonia tree ferns.


 Po skleníku vedie niekoľko chodníčkov. Do ďalších skleníkov je možné dostať sa buď cez posuvné dvere alebo vystúpiť po schodoch na vyhliadkový chodník ponad koruny stromov a po ňom prejsť do vedľajšieho skleníka. Najprv som si prezrel "prízemie", rastú tu strelície, stromovité paprade, voňavé muškáty a ďalšie druhy. Je tu aj zurčiaci potôčik a lavičky. Z visutého chodníčka mám krásny výhľad, je zvláštne prechádzať sa nad tou všetkou vegetáciou.

Several paths lead through the greenhouse. The other greenhouses can be reached either through sliding doors or by climbing the stairs to the viewing path above the treetops and following it to the adjacent greenhouse. First I looked at the "ground floor", there are strelitzias, tree ferns, scented pelargoniums and other species. There is also a stream and benches. I have a beautiful view from the hanging walkway, it's strange to walk over all that vegetation.

  

Visutý chodník a pohľad dolu.
Hanging walkway and a view down.


Prechádzam do druhého skleníka, kde je oveľa teplejšie a vlhšie. Musím si dať dole bundu. Zídem dolu schodmi a ocitám sa v tropickej džungli s jazierkom. Aj tu sa chodníčky rôzne kľukatia a tak mi chvíľu trvá, kým ich všetky prejdem. Nachádzam skryté posedenie, mangrovníky, banánovníky, vzácne cykasy a informačné tabule.
I move to the second greenhouse, where it is much warmer and more humid. I have to take off my jacket. I go down the stairs and find myself in a tropical jungle with a pond. Here, too, the paths meander in various ways, so it takes me a while to walk them all. I find hidden seating, mangroves, banana trees, rare cycases and information boards.

Informačná tabuľa o tropickom dažďovom lese (vpravo hore), tilandsie a bromélie rastúce na konároch (vľavo dole) a mangrovník s nápadnými opornými koreňmi (vpravo dole). 
A tropical rainforest information board (top right), tillandsias and bromeliads growing on branches (bottom left), and a mangrove with prominent buttress roots (bottom right).


V rohu sú nenápadné dvere, ktorými sa dostávam do kaktusového skleníka. Je tu veľmi pekná expozícia z vyvýšených záhonov vo farbe pieskovca. Výsadba je riedka, ale pekne štylizovaná, každá rastlina má dostatok priestoru. Stena skleníka priamo susedí s vodným kanálom a tak neváham, a pozerám sa von. Keďže bol Deň kráľa (Kings Day), okolo sa premávali člny s tancujúcimi a zabávajúcimi sa ľuďmi.

There is an inconspicuous door in the corner through which I get to the cactus greenhouse. There is a very nice display of raised beds in the color of sandstone. The planting is sparse, but nicely stylized, each plant has enough space. The wall of the greenhouse is directly adjacent to the water channel, so I don't hesitate to look outside. As it was King's Day, boats were passing by with people dancing and having fun.

  

Vľavo opuncie, uprostred tzv. kalifornské maky (Eschscholzia californica) s oranžovými kvetmi a guľatý Echinocactus grusonii (vpravo).

Prickly opuntias on the left, in the middle the so-called California poppies (Eschscholzia californica) with orange flowers and round Echinocactus grusonii (right).

Na ceste do palmového skleníka On the way to the palm house

Opúšťam skleníky a vydávam sa do záhrady. Prechádzam lesnatou časťou, kde medzi stromami vo veľkom kvitnú hyacintovce španielske (Hyacinthoides hispanica). Pokrývajú rozsiahle plochy, vytvárajú doslova modré more. Okrem nich tu vidím rôzne odrody funkií, ostríc, valdštajnky, medvedie cesnaky a smyrnium prerastenolisté. Je to dvojročná rastlina, ktorá sa na prvý pohľad podobá na prýštec.
I leave the greenhouses and go into the garden. I walk through a wooded area where Spanish bluebells (Hyacinthoides hispanica) bloom in abundance among the trees. They cover vast areas, creating a literal blue sea. In addition to them, I see different varieties of hostas, sedges, barren strawberries, wild garlic and smyrnium with long leaves. It is a biennial plant that at first glance resembles a primrose.

Medzi veľkými skleníkmi a lesnatou časťou sú aj menšie skleníky, ku ktorým som sa dostal neskôr. V železnej konštrukcii sú naskladané rôzne polená a konáre, čím vytvárajú nevšedný hotel pre hmyz.
Between the large greenhouses and the wooded area, there are also smaller greenhouses that I got to later. Various logs and branches are stacked in the iron structure, creating an unusual hotel for insects.

  

Hyacintovce a iskerníky.

Spanish bluebells and buttercups.


Prichádzam k veľkému palmovému skleníku. Je to rohová vzdušná budova s tehlovými stenami a veľkými oknami. Popri vonkajšej stene je papraďový záhon. V tomto čase sa ešte len prebúdzali, no štádium so zvinutými listami považujem za jedno z najzaujímavejších. Vnútri sú vystavené vzácne a staré exempláre paliem a cykasov, niektoré sú veľmi staré a vzácne. Všetky rastliny sú vysadené v elegantných drevených sudoch.
I come to a large palm greenhouse. It is a corner airy building with brick walls and large windows. Next to the outer wall is a fern bed. At this time they were just waking up, but I consider the rolled-up leaf stage to be one of the most interesting. Inside, rare and old specimens of palms and cycases are displayed, some of them very old and rare. All plants are planted in elegant wooden barrels.

Vchod do palmového skleníka lemujú diksónie v sudoch. 

Entrance to the palm greenhouse is line with tree ferns in barrels.

  

Papraďový záhon a práve sa rozvíjajúca osmunda kráľovská (Osmunda regalis).
The fern border and unfurling leaves of royal fern (Osmunda regalis).

 

Zbierka cykasov.
Cycas collection. 

Vo výkladnej skrini je ukážka niektorých zbierkových predmetov, ktoré sa používali pri botanických objavných výpravách (vpravo). Veľmi vzácne cykasy sú vystavené vo vitríne (vľavo).
In the showcase there is a sample of some of the collection items that were used in botanical expeditions (right). Very rare cycases are displayed in a show cage (left).

Cykas (vpredu) a Ravenala madagascariensis v pozadí.

Cycas specimen in front of the Ravenala madagascariensis.

V okolí jazierka Around a pond

Z palmového skleníka prechádzam znova cez husto vysadené plochy navodzujúce dojem lesíka. Všade rastú a husto pokrývajú zem rôzne jarné trvalky. Prechádzam okolo parterov až k susediacemu jazierku. V tomto čase tu kvitli pod statným ginkom rôzne azalky, rododendróny, vistérie, tulipány aj kamélie.

From the palm greenhouse, I pass again through densely planted areas giving the impression of a forest. Various spring perennials grow everywhere and densely cover the ground. I walk past the parterres to the neighboring pond. At this time, various azaleas, rhododendrons, wisteria, tulips and camellias were blooming under a sturdy ginkgo tree.

Americký ihličnan, sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervirens).
Americal conifer, the coast redwood.

Menšia zbierka tulipánov vysadená v sudoch. Oražové 'Princess Irene' a bieloružové 'Ballade'. V pozadí strom ginka.
Little tulip collection planted in barrels. Orange ´Princess Irene´ and white pink ´Ballade´. Ginkgo tree is behind. 

 

Prekrásna plnokvetá kamélia. U nás sa pestujú ako prenosné rastliny, pretože nevydržia silné mrazy. Tu rástla vonku ako statný ker.
Beautiful double flowered camelia. We grow them as a tender plant, because they are not hardy. But it grows outside here as a bold specimen. 

Jazierko je obkolesené tehlovým múrikom. Vľavo vidno veľkolistú guneru, v pozadí azalky a ginko.

The pond is surrounded by brick wall. Great leaved gunnera (left) and azaelas with ginkgo tree behind. 


Parter The parterre

Cez zbierku ihličnanov sa dostávam späť k parteru. Má tvar polkruhu a pozostáva z niekoľkých záhonov orámovaných krušpánom. Podľa tabuľky sa dozvedám, že záhony sú vysadené podľa fylogeneticky (evolučne) roztriedených skupín.
I make my way back to the parterre through a collection of conifers. It has the shape of a semicircle and consists of several flower beds framed by boxwood. According to the table, I learn that the beds are planted according to phylogenetically (evolutionarily) sorted groups.

Pred parterom sa týči pokrútená 150-ročná katalpa a záhony s kosatcami a kamasiami.
In front of the parterre, the 150 y.o. indian bean tree stands with beds full of irises and camasias.

Tulipán 'Black Parrot', v preklade čierny papagáj.
Tulip ´Black Parrot´. 


Málo pestovaný kyslomilný ker enkiantus zvončekovitý (Enkianthus campanulatus).
Rarely growed acid soil loving bush Enkianthus.

Tabuľka s vyobrazením kladogramu a polkruhovitých parterov, v ktorom sú rastliny vysadené podľa skupín: eumagnolidy, eudicoty (pravé dvojklíčnolistové), rosidy a asteridy.
A table showing a cladogram and semicircular parterres, in which plants are planted according to groups: eumagnolids, eudicots (true dicotyledons), rosids and asterids.


Bylinková záhrada a malé skleníky Herb garden and small greenhouses

Hneď vedľa ma upútalo ďalšie kruhové jazierko a vyvýšené záhony s bylinkami a liečivými rastlinami. Tento priestor susedí s budovami patriacimi do areálu botanickej záhrady. Majú typickú holandskú fasádu, ťahajú sa po nich vistérie a v okolí rastú mrazuvzdorné palmy. Skrátka estetika :)
Right next to it, another circular pond and raised beds with herbs and medicinal plants caught my attention. This space is adjacent to the buildings belonging to the botanical garden area. They have a typical Dutch facade, wisteria creeps over them, and hardy palm trees grow around them. In short, aesthetics :)

Symetricky umiestnené jazierko medzi bylinkovými záhonmi a malými skleníkmi.
Symmetricaly placed pond among herb beds and small greenhouses. 

Nádherná a dokonalá vistéria.
Stunning and flowless wisteria. 

  

Mrazuvzdorná palma trachykarp konopný (Trachycarpus fortunei). Medzi listami sa začali tvoriť súkvetia.
Hardy Chusan palm starting to bloom. 

Z troch malých skleníkov boli sprístupnené dva krajné. Jeden slúžil ako prednášková miestnosť s lavicami a stoličkami. Na stoloch boli akési exponáty, ktoré slúžia návštevníkom a hlavne deťom ako nenásilná forma vzdelávania.
Of the three small greenhouses, the two outermost ones were open to public. One served as a lecture room with benches and chairs. On the tables were some kind of exhibits that serve visitors and especially children as a non-violent form of education.

V drevených boxoch boli vystavené niektoré druhy reprezentujúce využitie v kuchyni, zaujímavé povrchy na dotyk, historické zbierky a využitie rastlín v domácnosti.
In wooden boxes were displayed some species representing  their use in the kitchen, interesting surfaces to touch, historical collections and the use of plants in the household.

Ďalší skleník je venovaný výstave živých motýľov. Mňa však zaujala nenápadná rastlina - desmodium (vľavo dole), ktorá má prezývku tancujúca rastlina. Pri oválnych listoch vyrastá pár drobných prílistkov, ktoré údajne reagujú na zvuky. Skúsil som to a lístky sa naozaj hýbali :)
Another greenhouse is dedicated to an exhibition of live butterflies. However, I was interested in an inconspicuous plant - desmodium (lower left), which is nicknamed the dancing plant. A pair of tiny appendages grows near the oval leaves, which supposedly react to sounds. I tried it and the little leaves really moved :)


Obchodík The souvenir shop

Návštevou malých skleníkov som zavŕšil cestu po botanickej záhrady. Smerujem teda do obchodíku, ktorý je jediná cesta von. Pred ním je na pultoch pestrá ponuka rastlín na predaj. Rôzne trvalky a kry. Vnútri som našiel všelijaké suveníry späté s botanikou. Od semienok, po knihy, hrnčeky, prívesky až po živé izbové rastliny. Kúpil som si knihu botanických posterov.
I completed my journey through the botanical garden by visiting the small greenhouses. So I head to the shop, which is the only way out. In front of it there is a varied offer of plants for sale on the counters. Various perennials and shrubs. Inside I found all kinds of souvenirs related to botany. From seeds, to books, mugs, pendants to live indoor plants. I bought a book of botanical posters.

Červený koberec funguje ako usmerňujúci nápis do obchodu a k východu.
The red carpet acts as a directional sign to the store and to the exit.

Na vrchnej polici sú na predaj agapanty, trávničky a mini ruže, na spodnej funkie, hortenzie, paprade a rozchodník.
Agapanthus, armerias and mini roses are for sale on the top shelf, hostas, hydrangeas, ferns and sedum are on the bottom shelf.

  

Z tejto malej, ale rastlinami nabitej záhrady som mal veľmi dobrý dojem. Plochy sú udržiavané a každý kus je naplno využitý. Takže keď budete v Amsterdame, určite ju navštívte :)

I had a very good impression of this small but plant-filled garden. The areas are maintained  well and every spot is fully utilized. So when you're in Amsterdam, be sure to visit it :)