Prečo je jeseň farebná?

Jeseň je pre niekoho najkrajšie obdobie, keď sa stromy odejú do farieb. Nekonečné odtiene žltých, oranžových a červených farieb vykúzlia rozprávkovú atmosféru. Farebné listy sú však znamením, že strom sa chystá na zimný spánok.

EN Why is the autumn so flamboyant? Autumn is the best time for someone when the trees dress in color. Endless shades of yellow, orange and red colors conjure up a fabulous atmosphere. However, colored leaves are a sign that the tree is going to sleep in winter.


Zamysleli ste sa nad tým, prečo sa tak vlastne deje? Listnaté stromy v miernom klimatickom páse musia čeliť mrazivej zime. List je výkonný a cenný orgán, ktorý je však zároveň krehký a citlivý. Rastlina ním dýcha, prijíma oxid uhličitý a zachytáva energiu svetla. V stredovej vrstve zvanej mezofyl, sú bunky, v ktorých sa nachádzajú chloroplasty - malé organely, v ktorých prebieha fotosyntéza, najdôležitejší proces na Zemi. Vďaka nej môže na našej planéte existovať život.


Have you thought about why this is happening? Deciduous trees in the temperate climate belt have to face a freezing winter. Leaf is an executive and valuable organ, but at the same time fragile and sensitive. The plant breathes through it, absorbs carbon dioxide and captures the energy of light. In the central layer called mesophyll, there are cells that contain chloroplasts - small organelles in which photosynthesis takes place, the most important process on Earth. Thanks to it, life can exist on our planet.


V chloroplastoch je farbivo chlorofyl, ktoré našimi očami vnímame ako zelené. Práve toto farbivo zachytáva energiu svetla. Okrem neho sú v liste aj žlté pigmenty (xantofyly) a oranžové až červené (karotenoidy). Tie sú však prekryté zeleňou a nevidno ich. Pomáhajú zachytávať energiu svetla a zároveň poskytujú ochranu pred silným žiarením.


In chloroplasts the pigment is chlorophyll, which we see as green with our eyes. It is this pigment that captures the energy of light. In addition, leaf contains yellow pigments (xanthophylls) and orange to red carotenoids. However, they are covered with greenery and cannot be seen. They help to capture the energy of light while providing protection against strong radiation.


Listy teda vyrábajú pre strom energiu v podobe cukrov, no tým, že sú tenké a pre svoj výkon vyžadujú množstvo vody a živín, je ťažké ich uchrániť v nepriaznivom období. Mráz roztrhá bunky, zo zamrznutej zeme sa ťažko získava voda a živiny, navyše je v zime málo svetla. Vytvoriť nemrznúcu zmes si vyžaduje veľa úsilia a tak je najjednoduchšie sa listu zbaviť. Rastliny však nikdy energiou neplytvajú. Všetko, čo sa dá "zrecyklovať" sa z listu presunie do púčikov a kmeňa. Aminokyseliny, cukry, dusík a ďalšie látky. Keďže fotosyntéza už nebude prebiehať, chlorofyl sa rozloží. Tým pádom vyniknú ostatné farbivá a strom sa tak krásne odeje do farieb jesene.


Thus, the leaves produce energy for the tree in the form of sugars, but by being thin and requiring a lot of water and nutrients for their performance, it is difficult to keep them in an unfavorable period. Frost tears the cells, water and nutrients are difficult to obtain from the frozen ground, and there is little light in winter. Creating an antifreeze requires a lot of effort, so it's easiest to get rid of the leaf. But plants never waste energy. Everything that can be "recycled" is moved from the leaf to buds and trunk. Amino acids, sugars, nitrogen and other substances. Since photosynthesis will no longer take place, chlorophyll will decompose. This makes the other pigments stand out and the tree is beautifully dressed in the autumn colors.


Sfarbenie listu závisí od mnohých faktorov, ako napríklad aktuálna vlhkosť, pH pôdy, množstvo živín v pôde, teplota a podobne, preto sa môže zafarbenie toho istého druhu stromu líšiť na rôznych lokalitách a v rôznych rokoch. Najlepšie je suché a slnečné počasie.


The coloring of the leaf depends on many factors, such as the actual moisture, pH of the soil, the amount of nutrients in the soil, temperature etc, so the coloring of the same tree species may vary in different locations and years. Dry and sunny weather is the best.


Medzi druhy s intenzívne vyfarbenými listami patria japonské javory (Acer palmatum). Niektoré tvoria až krikľavo červené odtiene. Vyhovuje im mierne kyslá humusovitá pôda. Vyniknú obzvlásť dobre pred tmavozelenými ihličnanmi, oproti oblohe či pri vodnej ploche.


Species with intensely colored leaves include Japanese maples (Acer palmatum). Some offer vivid shades of red. A slightly acidic, humus-like soil suits them. They stand out especially in front of dark green conifers, against the sky or by the water surface.


Zaujímavým a málo pestovaným stromom je cercidovník japonský (Cercidiphyllum japonicum), ktorý ponúka menšie listy v tvare okrúhleho srdca. Podľa zahraničných zdrojov opadávajúce listy voňajú ako čerstvé pečivo či medovník.

Katsura tree (Cercidiphyllum japonicum), which offers smaller round-heart shaped leaves, is an interesting and low-grown tree. According to foreign sources, falling leaves smell like fresh bread or gingerbread.

Cercidovník existuje aj v previslej (smútočnej) forme. Tvorí menší atraktívny stromček.

Katsura tree exist also in weeping form. It makes small attractive specimen. 


 Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) zaujme v lete nevšednými kvetmi, no na jeseň má krásnu zlatú farbu. Jeho listy majú nevšedný vykrajovaný tvar.

Tulip tree (Liriodendron tulipifera) captivates with its unusual flowers in summer, but in autumn it has a beautiful golden color. Its leaves have an unusual lobed shape.

Okrem stromov sa pekne farbia aj niektoré dreviny, ako napríklad táto kalina (Viburnum opulus).

In addition to trees, some shrub species, such as guelder rose (Viburnum opulus), are nicely colored as well.

Iná kalina (Viburnum farreri) zas farbí listy do purpurova.

Another viburnum (Viburnum farreri) turns the leaves purple.

Keď si predstavím jeseň, napadne mi pavinič. Popínavka, ktorá sa ľahko pestuje a farbí sa do sýtych farieb. Listy má žlté aj cyklámenovo červené. Navyše ukrýva modré bobule.

When I imagine the autumn, I think of a Virginia creeper. A climber that is easy to grow and turns to rich colors. The leaves are yellow and cyclamen red. Moreover, it hides blue berries.