DIY: Kamenný múrik s vodopádom

Každá záhrada si zaslúži prítomnosť vody v akejkoľvek podobe. Vo svojej záhrade som vodný prvok nikdy nemal a tak som sa rozhodol vyrobiť si jeden. Po zvážení rôznych možností som zvolil voľne stojaci suchý múrik s vodopádom.

EN: DIY: Stone wall with a waterfall. Each garden deserves the presence of water in any form. I never had a water feature in my garden so I decided to make one. After considering the different options, I chose a dry stack stone wall with a waterfall.


Otvorená a voľne prístupná vodná hladina od začiatku neprichádzali do úvahy kvôli bezprostrednej blízkosti lesa a z toho prameniace pomerne veľké množstvo hmyzu a lístia v záhrade. Okrem toho tu žijú aj naše tri mačky. Cieľ projektu, počuť vodu v záhrade, taktiež viedol k zavrhnutiu mojej pôvodnej myšlienky pramenného kameňa. Navyše nájsť vhodný veľký kameň, nechať ho prevŕtať a dopraviť sa ukázalo omnoho nákladnejšie. V záhrade sa nachádzajú chodníky z andezitu a preto som pre stavbu múrika rozhodol použiť tiež andezit, aby materiály harmonizovali. Za účelom prekrytia hladiny zbernej nádrže na vodu som sa rozhodol túto prekryť riečnymi kameňmi.

I have a garden adjacent to the forest, there are plenty of insects, leaves and we have three cats, so the open and freely accessible water surface was out of the question. I wanted the water to be heard, so the original idea of the bubble smooth stone also fell. In addition, to find a suitable solitary stone, let it drill and transport would cost a few hundreds of euros. In the garden we have sidewalks from andesite, so I chose andesite for the wall construction to match the materials. And to protect the surface, I decided to cover it with river stones.


Čo som na to potreboval?

1. pripraviť terén

2. väčšie kamene, suť

3. štrk

4. netkaná textília

5. nádoba na vodu (veľký plastový kvetináč)

6. múrikový andezit

7. jemnú preosiatu zem

8. potôčikové čerpadlo s príslušenstvom

9. hadicu

10. exteriérovú zásuvku IP 54 alebo iná

11. ryhovanú dosku

12. malé pásy plechu a skrutky

13. hrubé silné pletivo

14. riečne kamene

15. vodováha

16. štyri dlažobné kocky/tehly


What did I need?

1. to prepare the terrain

2. larger stones, rubble

3. gravel

4. weed control/mulching fleece

5. water container (large plastic flower pot)

6. andesite wall stones

7. fine sifted ground

8. streaming pump with accessories

9. garden hose

10. outdoor IP 54 socket or other type

11. grooved wooden board

12. small metal strips and screws

13. thick welded mesh

14. river stones

15. spirit level

16. four cobblestones / bricksPostup

1. Na určenom mieste som odstránil predošlú vegetáciu a vyčistil plochu. Rozmery múrika som si stanovil na 1 m dĺžky a 40 cm šírky. Voľne stojaci múrik musí byť dostatočne široký, aby ostal stabilný. Voda bude padať z múrika do zbernej nádrže pred ním. Na ploche som vyznačil obrys múrika a nádrže. Pre múrik som vykopal pol metrové základy, pre nádrž o 30 cm hlbšie než je jej výška. Jamu pre múrik som vystlal netkanou textíliou a zasypal suťou približne do troch štvrtín.

1. At the designated location, I removed the previous vegetation and cleared the area. I set the dimensions of the wall to 1 m in length and 40 cm in width. The free-standing wall must be wide enough to remain stable. The water will fall from the wall into the tank in front of it. I marked the outline of the wall and tank on the surface. I dug a half meter deep foundation for the wall and 30 cm deeper for the tank than its height. I covered the hole for the wall with a mulching fleece and filled it up with rubble to about three quarters.


2. Pripravil som nádrž. Použil som veľký plastový kvetináč priemeru 60 cm. Na jeho dne boli odtokové diery, preto som ho vystlal jazierkovou fóliou. Na dno jamy som vložil textíliu a nasypal jemný štrk do výšky zhruba 20 cm resp. až toľko, aby vrch nádoby bol 1 až 2 cm pod úrovňou povrchu zeme. Pomocou dosky a vodováhy som nádobu vyrovnal.

2. I prepared the tank. I used a large plastic pot of 60 cm diameter. There were runoff holes at its bottom, so I put in a pond foil. I put a mulching fleece on the bottom of the hole and poured a fine gravel to a height of about 20 cm or as much as the top of the container is 1 to 2 cm below the ground surface level, respectively. I used the plate and spirit level to level the container.


3. Okolie nádoby a suť som zasypal drobným štrkom. Na mieste múrika ostal štrk 2 až 3 cm pod úrovňou zeme. V pozadí vidno privedený elektrický kábel v ochrannej rúre. Okolo nádoby som na skúšku položil dlažobné kocky, na ktorých bude stáť pletivo.

3. I put a fine gravel around the container and above rubble. At the place of the wall, the gravel remained 2 to 3 cm below ground level. In the background, there is an electric cable in the protective tube. I put the cobblestones on which a welded mesh will stand, around the container to see how they fit.

4. Okolo miesta som rozložil všetok kameň, aby som mal prehľad o ich tvare a hrúbke. Na prvú základovú vrstvu som použil tie najväčšie a najhrubšie (tým pádom aj najťažšie) kamene. Táto vrstva musí byť rovná, preto pomocou vodováhy som kamene vyrovnal.

4. I spread all the andesite stone around the place to see their shape and thickness. On the first base layer I used the biggest and thickest (so the hardest) stones. This layer must be flat, so using the spirit level I have balanced the stones.

5. A vnútorné špáry vysypal preosiatou hlinou.

5. And I filled in the inner joints with sieved earth.

6. Postupne som začal prikladať ďalšie vrstvy kameňa. Je to detailná a pomalá práca, pretože treba vyskúšať niekoľko kameňov a napasovať ich tak, aby dobre zapadli a vytvorila sa pekná pohľadová stena. Ak je to potrebné, kamene priebežne vyrovnám zeminou a vysypávam špáry. Už od začiatku nechávam štrbinu pre hadicu (väčšia medzera v pravej časti múrika). Kamene ukladám tak, aby boli špáry prekryté celým kameňom v nasledujúcom rade.

6. Gradually, I began to add more layers of stone. It is a detailed and slow work, because you need to try a few stones and place them so that they fit well and create a nice face. If necessary, I continuously level the stones with soil and fill in the joints. Since the beginning I have left the slot for the garden hose (a larger gap in the right side of the wall). I place the stones so that the joints are covered with the whole stones in the next row.

7. Medzitým som do štrbiny prestrčil hadicu s dostatočnou rezervou. Spodná časť vytŕča do nádoby, horná časť bude slúžiť na výtok vody pre vodopád. Pokračujem ďalej v ukladaní kameňa. Priebežne kontrolujem, či sa múrik nenakláňa a či je stabilný.

7. Meanwhile, I slipped the hose into the slot with enough reserve. The lower part wakes into the container, the upper part will serve as the water outlet for the waterfall. I continue to place the stones. I keep checking that the wall is not tilted and is stable.

8. Nastal čas vyskúšať vodu. Pre vodopád je potrebné vytvoriť "jazyk", z ktorého bude v dostatočnej vzdialenosti od múrika padať voda. Pôvodne som skúšal dlhý úzky kus kameňa, no ten nebol tak rovný, aby sa časť vody nevracala späť alebo vznikal nepekný prúd vody. Možnosťou bolo do kameňa vybrúsiť kanálik, no jednoduchšie mi prišlo použiť starú dosku z terasy. Tá už má vytvorené drážky, ktoré skvelo odvedú vodu želaným smerom. Použil som dosku z dreva bangkirai, ktoré je odolné voči vode, no pre istotu som ho natrel vhodnou lazúrou. Navyše má podobnú farbu ako andezit, čo je pre výsledný efekt dôležité.

Hadicu som na dosku pripevnil úzkymi plieškami, aby hadica bola vyrovnaná a nehýbala sa. Podľa návodu som nainštaloval čerpadlo, zapojil hadicu a pustil vodu. Dosku som vyrovnal tak, aby vodný tok bol rovnomerný po celej šírke dosky a aby hrana hadice bola vnútri múrika, za prednou pohľadovou hranou.

8. It's time to try the water. For the waterfall it is necessary to create a "tongue" from which water will fall from the wall. Originally I tried a long, narrow piece of stone, but it was not so straight that some of the water came back or an unpleasant stream of water was formed. The possibility was to grind the channel into the stone, but it was easier to use the old board from the terrace. It already has grooves that drain the water in the desired direction. I used a water-resistant bangkirai wood board, but for sure I painted it with a suitable glaze. Moreover, it has a similar color to that of andesite, which is important for the effect.

I fixed the hose to the board with narrow metal strips so that the hose was leveled and stable. According to the instructions I installed the pump, plugged in the hose and released the water. I leveled the board so that the watercourse was aligned across the width of the board and that the hose edge was inside the wall behind the front viewing edge.

9. Následne som pokračoval v ukladaní kameňa. Dôležité je kameň, ktorý má prekryť hadicu, podložiť menšími kameňmi, aby celou váhou nerozpučil hadicu. Vodu som nechal pustenú, aby som videl prípadnú zmenu polohy dosky.

9. Then I continued to place the stone. It is important to shore a stone that is supposed to cover the hose with a smaller stones so that it does not break the hose all the way. I let the water go so I could see if there is any change in the board position.

10. Zatiaľ čo prednú stranu som vyskladal tak, aby tvorila rovný múrik, zadná strana môže byť menej prísna a voľnejšia.

10. While the front side was stacked to form a straight wall, the back side could be less rigid and looser.

11. Stavba samotného múrika je hotová.

11. The building of the wall is finished.

12. Cez nádobu som položil tvrdé hrubé pletivo, ktoré sa v rohoch opiera o dlažobné kocky. Krížom som pre istotu preložil kovovú tyč (mriežku), aby sa pletivo v strede neprehlo. Pod pletivo som umiestnil aj bielu netkanú textíliu, aby sa do vody preventívne nedostali hrubé nečistoty.

12. I put a welded mesh over the tank, resting in the corners of the cobblestones. I put a metal bar (grid) across to make sure that the mesh does not overlap in the middle. I placed a white fleece under the mesh to prevent dirt from getting into the water.

13. Rohy pri múriku som zakryl zvyšnými väčšími andezitovými kameňmi. Tak som prekryl aj zviazaný dlhý elektrický kábel čerpadla (na hornom obrázku vpravo a na spodnom už zakrytý kameňom). Tak sa ku káblu jednoducho dostanem, ak by to bolo potrebné. A potvrdilo sa mi, že nový prvok je pre mačky zaujímavý :) takže prekrytie hladiny bolo vhodným riešením.

13. I covered the adjacent corners with the remaining larger andesite stones. This way I covered the bundled long electric cable of the pump (on the top picture, right and on the bottom picture already covered with a stone). So the cable is accessible if necessary. And it has been confirmed to me that the new feature is interesting for cats :) so overlaying water level was a good solution.

14. Pletivo som zasypal riečnym kameňom, ktorý má rovnakú farbu ako andezit. Na mieste prívodného kábla (v bielej rúre), tesne vedľa múrika som nechal elektrikárovi namontovať externú zásuvku IP 54 pripevnenú na kovanú tyč s malou strieškou.

14. I covered the mesh with a river stone of the same color as andesite. At the point of the supply cable (in the white pipe), just beside the wall, I had an electrician installed me an external IP 54 socket attached to a forged bar with a small roof.

15. Do niekoľkých špár som dodatočne nasypal trochu jemnej hliny a vysadil skalnice (skalné ruže).

15. In addition, I poured a bit of fine soil into several joints and planted the houseleeks (Sempervivum).

16. Nakoniec som okolie vysadil trvalkami. Kým sa však rozrastú, doplnil som ich letničkami, konkrétne bielou chryzantémovkou (Argyranthemum frutescens) podobnou margarétkam.

16. Finally, I planted perennials around the area. However, while they grow, I supplemented them with annuals, particularly white Paris daisy (Argyranthemum frutescens) similar to ox-eye daisy.


Voda doslova prináša život. Netrvalo dlho a na mokré kamene sa prišli napiť včely. Vodný prvok tak nielen poskytuje príjemné ozvučenie a zvlhčenie vzduchu, ale poskytuje pitný zdroj pre drobné živočíchy.

Na konci sezóny pred nástupom mrazov trochu odhrniem štrk, zdvihnem pletivo, vyberiem čerpadlo a vyprázdnim nádobu. Hadica ostane v múriku už natrvalo. Na jar potom čerpadlo vrátim. 

Water literally brings life. It took a while and bees came to drink on the wet stones. The water feature not only provides pleasant sound and humidification, but also provides a drinking source for small animals.

At the end of the season, before the start of the frost, I will peel some gravel, pick up the mesh, remove the pump and empty the container. The hose will remain in the wall forever. Then I will return the pump in the spring. 

Múrik koncom júna je už plne zapojený do záhrady. Stal sa obľúbeným miestom pre oddych mačiek :)

The wall at the end of June is fully merged into the garden. It has become a favorite place for cats :)