DIY: Ako strihať bujne rastúce dreviny

Niektoré okrasné stromy a kry sa pestujú kvôli svojím farebným listom alebo kvetom. Ak bujne rastú, treba ich pravidelne rezať. Prečo? Spätný rez podporí rast silných výhonkov s väčšími listami resp. s väčším množstvom kvetov. Zároveň sa rezom udržuje drevina v menšej veľkosti, je vzdušnejšia a zdravšia. Bez rezu by tieto druhy rýchlo nabrali veľké rozmeru, prehustili a málo kvitli.

EN: DIY How to cut vigorously growing shrubs

Some ornamental trees and shrubs are grown because they offer colorful leaves or flowers. If they grow vigorously, regular cutting is needed. Why? Cutting back triggers strong new growth with larger leaves or with more flowers respectivelly. At the same time the shrub is maintained in smaller size, the canopy is open and they are more healthy. Without this cut these species grow to large size, densly branch and less flower.

Medzi druhy vyžadujúce takúto údržbu patria:

1. druhy s farebnými listami a kôrou. Ich rezom budú nové výhonky silnejšie a výraznejšie sfarbené. Silný spätný rez sa môže prejaviť aj väčšou veľkosťou listov. Jedná sa napr. o okrasné pestrolisté bazy, tavole, tavoľníky, tavoľníkovce, javory jaseňolisté, vŕby, svíby, gledíčie, dráče, škumpy a ostatné.

2. druhy kvitnúce v lete a na jeseň. Tieto kvitnú na novom dreve (na letorastoch) a ich pravidelným rezom sa dosiahne bohaté kvitnutie. Jedná sa o budleje, niektoré tavoľníky, ibišteky, bradavce, ľubovníky, niektoré hortenzie a samozrejme opakovane kvitnúce ruže.


Species requiring such maintenance are:

1. species with colorful leaves and bark. Cutting stems back triggers that new stems are strong and boldly coloured. This might reflect in bigger leaf size too. Such species are ornamental variegated elders, common ninebarks, japanese spiraeas, false spiraeas, ash-leaved maples, willows, dogwoods, honey locusts, japanes barberries, smoke trees and others.

2. species flowering in summer and autumn. They bear flowers on a new wood and by regular cutting rich blooming is reached. Such species are buddlejas, some of spiraeas, hibiscuses, bluebeards, St. John's worts, some of hydrangeas and of course repeat-flowering roses.  


Najlepší čas na rez je začiatok jari, keď teploty stúpnu nad 0 a v noci prestane silno mrznúť. Väčšinou v druhej polovici februára až začiatkom marca.

The best time for providing a cut back is the beginning of spring, when temperature is above 0 and there isn't strong frost at night. Mostly in the second half of February to beginning of March.

Javor jaseňolistý 'Flamingo' (Acer negundo) nesie panašované listy s bieloružovým lemom. Rýchlo rastie, pestuje sa ako stromček alebo ker. Na ľavej fotke je ker pred rezom. Minuloročné výhonky majú svetlejšiu sivomodrú kôru. Všetky som zrezal na jeden púčik až k základnej kostre (vpravo).

Ash-leaved maple 'Flamingo' (Acer negundo) bears variegated leaves with white-pink edges. It grows fast in form of little tree or as a bush. In the left picture is the bush before the cut. Previous-year stems have got brighter grey-blue bark. I cut them back all to one bud, remaining only a base (right).  


Pokrútená vŕba biela 'Erythroflexuosa' (Salix alba) je strom, ktorý sa však dá ľahko rezať a udržovať v menších rozmeroch. Tá moja má na výšku len okolo 2 m vďaka pravidelnému rezu "na hlavu". Všetky konáre sa zrežú až ku kmeňu. Z neho vyrastú nové intenzívne sfarbené výhonky. Časom kmeň zhrubne a vznikne "hlava". Výhodou rezu je aj pravidelný prísun pokrútených konárov na rôzne dekorácie.

Curly willow 'Erythroflexuosa' (Salix alba) is a tree, which however can be easily cut and maintained in smaller size. My specimen is only 2 m high thanks to regular cut back, so-called pollarding. All branches are cut back to the trunk. New colorful stems then sprout from it. The trunk gets thicker over time and a "head" develops. The advantage of such a cut is regular supply of curly stems for various decorations.


Ďalšie príklady rezu:

Another examples of cutting-back:

Rýchlorastúce stromy je možné každý rok rezať "na hlavu". Konkrétne brest (Ulmus pumila) vyrastie po reze aj viac ako 2 m. Rezom sa docieli hustá a kompaktná koruna.

It is advisable to pollard fast-growing trees yearly. Particularly the Siberian elm (Ulmus pumila) is able to grow more than 2 m a year. Pollarding provides compact and dense canopy.  


Tavoľa kalinolistá 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius). Polovica kra je po reze. Ako vidieť, nechal som len základnú kostru.

Purple-leaved ninebark 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius). Half of the shrub after cut-back. As can be seen, I left only the base.

Ľubovník 'Gemo' (Hypericum) po reze. Rovnako ako v predošlom prípade, nechal som len základnú kostru. Zabezpečí sa tým bohaté kvitnutie.

St. John's wort 'Gemo' (Hypericum) after cut-back. Similarly as in the previous case, I left only the base. This provides abundant flowering.

Plamienky (Clematis) sa podľa rezu delia do troch skupín. Skupina 3 vyžaduje silný spätný rez. To znamená, že je nutné odstrániť všetok minuloročný obrast až na výšku okolo 30 až 40 cm.

Clematis species divide into three groups according to cut range. The group 3 requires heavy cut-back. This means that all previous-year stems have to be removed to a height around 30 to 40 cm above the ground.Hortenzie stromčekovité (Hydrangea arborescens), v tomto prípade odroda 'Annabelle' na rozdiel od klasických modrých hortenzií vyžaduje silný rez. Celý ker som zrezal na výšku asi 20 až 30 cm.

Smooth hydrangea (Hydrangea arborescens), in this case the cultivar 'Annabelle' unlike classic blue hydrangeas, requires regular cut-back. I cut the whole bush back to height around 20 to 30 cm.

Táto hortenzia rastie veľmi bujne a husto. Preto po spätnom reze treba niektoré výhonky preriediť. Odstránil som slabé, tenké a staré výhony (tie, ktoré majú sivastú odlupujúcu sa kôru).

This hydrangea grows very vigorously and densly. Therefore after cut-back some of the stems have to be thinned. I removed weak, thin and old stems (those with grey peeling off bark).


Tavoľník japonský je vďačný nenáročný ker, najviac sa mi páčia odrody z oranžovožltými listami ako napr. 'Goldflame'. Aby vyzerali upravene a bohato kvitli, vyžadujú rýchly spätný rez na výšku dlane. Najjednoduchšie sa režú veľkými nožnicami na živý plot. Na fotke je tavoľník pred a po reze.

Japanese spiraea is a grateful, low-maintenance bush, I like the most cultivars with orange-yellow leaves, such as 'Goldflame'. In order to look tidy and richly flowering, they require a quick back cut at the height of the palm. The easiest way is to cut with hand shears. Spiraea before and after the cut in the picture above.

Ibišteky sýrske kvitnú na nových výhonkoch. Nemusia sa rezať, no pre udržanie nízkeho hustého kra s množstvom kvetov je to nevyhnutné. Vľavo ker ibišteka 'Lady Stanley' pred a vpravo po reze.

Rose-of-Sharon (Hibiscus) flowers on a new shoots. They don't have to be cut, but it is advisable to keep bushes low and dense with lots of flowers. Hibiscus 'Lady Stanley' bush before the cut (left) and after (right).

Detailný pohľad na ker ibišteka pred a po reze. Všetky výhonky som ostrihal na 1 až 3 púčiky. Slabé a tenké som odstránil úplne.

A close-up view of a hibiscus bush before and after the cut. I cut all shoots to 1 to 3 buds. I removed weak and thin shoots completely.

Na záver pripájam ukážku, ako sa kry nemajú rezať. Všetky hrubé konáre sú zrezané na rovnakú výšku ako palice. Je to neprirodzené a neestetické. Všetky ostatné konáre boli odstránené. Správne by sa mal ker presvetliť a ponechať konáre rôzneho veku (hrúbky) v rôznej výške.

Finally, I attach an illustration of how the wrong cut back looks like. All thick stems were cut to the same height as the sticks. It's unnatural and unaesthetic. All other stems have been removed. Properly the bush should be thinned out and left the stems of different age (thickness) and of various height.