DIY: Ako si vysadiť leto na balkón

Začiatok mája je čas, kedy sa okná a balkóny začnú plniť letničkami. Obchody a trhy ponúkajú nekonečný výber druhov a farieb, každý si tak nájde to svoje "pravé", ktoré sa mu najviac páči.

EN: DIY - How to plant a summer on your balcony

The beginning of May is the time when windows and balconies begin to fill with annuals. Shops and markets offer an endless selection of species and colors, so everyone can find the right plants they like best.

V nasledujúcich riadkoch priblížim Vám v jednotlivých krokoch, ako si také letničky vysadiť. Najlepšie sa pestujú v samozavlažovacích debničkách, ktoré znižujú nároky na zálievku a zabezpečia rovnomerný prísun vlahy. Používam ich kvôli tomu, lebo ich pestujem na chate, a preto musia vydržať bez zalievania aj 5 dní.

On the following lines, I will show you how to plant annuals in individual steps. They are best grown in self-watering pots, which reduce the irrigation requirements and ensure a steady flow of moisture. I use them because I grow plants at the cottage garden, so they have to withstand 5 days without watering.


Čo na to potrebujem?

1. samozavlažovací kvetináč (debnička) s príslušenstvom, v tomto prípade s označením Siesta

2. záhradnícky univerzálny substrát

3. perlit

4. zemina zo záhrady

5. dlhopôsobiace hnojivo

6. rastliny

7. voda a lignohumát


What do I need?

1. self-watering pot with accessories, in this case called Siesta

2. universal growth substrate

3. perlite

4. earth from the garden

5. multi-purpose long-acting fertilizer

6. plants

7. water and lignohumate


POSTUP:

1. Pripravil som si samozavlažovaciu debničku. Ich princíp spočíva v tom, že majú dvojité dno, v ktorom sa hromadí voda do istého objemu. Slúži ako zásobáreň. Dno je oddelené plastovou doskou, v ktorej sú duté kužele (na fotke ich vidno ako diery) a úzke výrezy. Keď sa dno naplní na maximum, začne voda pretekať von cez malé otvory v kužeľoch. Tak nehrozí, že sa rastliny utopia. Do výrezov som zasunul sací knôt tak, aby jeho konce voľne viseli v medzere pod plastovou doskou. Na doske som vztýčil bočný segment, ktorý slúži na dolievanie vody priamo do dna a na umiestnenie hladinomeru (na fotke vľavo hore). Tieto diely sú súčasťou balenia.

STEPS:

1. I have prepared a self-watering box. Their principle is that they have a double bottom in which water accumulates to a certain volume. It serves as a storage. The bottom is separated by a plastic plate in which are a hollow cones (seen as holes in the photo) and a narrow cutouts. When the bottom is full, the water starts to flow out through the small holes in the cones. So there is no danger that the plants will be waterlogged. I pushed the wick into the slots so that its ends hang freely in the gap under the plastic plate. On the plate I erected a side segment to fill the water directly into the bottom and to place the water gauge (top left in the photo). These parts are included in pack.

2. Debničku naplníme substrátom. Vyrábam si vlastný, rokmi osvedčený. Na jeho prípravu som použil:

A - univerzálny záhradnícky substrát

B - preosiatu ílovitú zem zo záhrady

C - perlit

D - granulované hnojivo pôsobiace 6 mesiacov

Zložky som použil v pomere 4:1:2 (A:B:C), kde jeden diel je plná dvojitá hrsť. Hnojivo som pridal podľa návodu na obale. Íl má schopnosť zadržiavať vlahu a živiny, perlit zas prevzdušňuje. Na pestovanie, samozrejme, môžete použiť aj hotový substrát, napr. na muškáty, surfínie či špeciálny do samozavlažovacích nádob.  

Poznámka: na vylepšenie substrátu je možné použiť hydrogél alebo lávové kocky, ktoré zadržujú vlahu a symbiotické mykorízne huby, ktoré celkovo podporujú rast a zdravotný stav rastlín.

2. Fill the pot with a substrate. I make my own, proven for years. I used following components:

A - universal growing substrate

B - sifted clay soil from the garden

C - perlite

D - granulated fertilizer acting for 6 months

I used the components in 4: 1: 2 ratio (A: B: C), where one part is a full double hand. I added the fertilizer according to the instructions on the packaging. Clay has the ability to retain moisture and nutrients, perlite aerates. Of course, you can also use a ready-made substrate, for example, for pelargoniums, surfinias or special one for self-watering containers.

Note: to improve the substrate, it is possible to use a hydrogel or lava cubes that retain moisture and symbiotic mycorrhizal fungi that generally promote plant growth and health.

3. Pripravil som si všetko na jedno miesto. Debničku, namiešaný substrát a rastliny.

3. I prepared everything in one place. The pot, mixed substrate and plants.

4. Naplnil som nádobu substrátom do výšky cca 5 až 10 cm. Poriadne popritláčal, aby substrát vyplnil kužele.

4. I filled the pot with the substrate to a height of about 5 to 10 cm. I pushed properly to make the substrate fill cones.

5. Do nádoby som umiestnil rastliny tak, ako by mali byť vysadené. Tu je možnosť kompozíciu upraviť. Ja som použil modrú lobelku, červenú dipladéniu (uprostred) a listom okrasný batát. Vrch substrátu sadeníc je 1 cm pod okrajom nádoby.

5. I placed the plants in the pot as they should be planted. Now is the possibility to edit the composition. I used blue lobelia, red dipladenia (in the middle) and batat with ornamental leaves. The top of the plants' substrate is 1 cm below the edge of the pot.

6. Uchopil som sadenicu rukou tak, aby som ju pevne držal. Jemne som stlačil kvetináč zboku, zdola a poklepal. Sadenica sa uvoľnila, pomaly som ju vytiahol.

6. I grabbed the plants by hand so that I held it firmly. I gently pressed the pot from the side, bottom and tapped. The plant loosened, I pulled it out slowly.

7. Dobrým znakom, že sadenica je zdravá a čerstvá, sú biele husté korene. Jemne som uvoľnil korene v spodnej časti balu.

7. The good sign that the plant is healthy and fresh is white dense roots. I gently released the roots at the bottom of the root-ball.

8. Všetky sadenice som umiestnil a zasypal pripraveným substrátom. Priebežne som substrát utláčal, aby nevznikali vzduchové medzery.

8. I placed all the plants and covered them with the prepared substrate. I continuously compressed the substrate to avoid air gaps.

9. Na debničku som umiestnil priečnu lištu, ktorá zabezpečí, aby sa nádoba v strede nevydula vplyvom objemu substrátu. Lišta je súčasťou balenia.

9. I placed a crossbar on the box to ensure that the center of the pot was not pushed out by the volume of the substrate. The bar is included in the package.

10. Do polievacieho otvoru som umiestnil hladinomer tak, aby som zreteľne videl nápis "min" a "max". Hladinomer je súčasťou balenia.

10. I placed the water gauge in the watering hole so that I could clearly see the words "min" and "max". The water gauge is included in the package.

11. A mám vysadené ! Nádoby som odniesol na určené miesto, v mojom prípade ide o drevený žľab na balkóne.

11. And it is planted! I took the pot to the designated place, in my case it is a wooden trough on the balcony.

12. Až po umiestnení na trvalé stanovište som rastliny riadne zalial slabým roztokom lignohumátu. Ten podporuje rýchle zakorenenie a zmierňuje stres. V najbližších týždňoch zalievame zhora, zásobník ešte nemusí byť plný. Až neskôr, keď rastliny zakorenia, môžme zalievať cez zásobník. Zhruba po 6 týždňoch treba pridávať do zálievky hnojivo podporujúce kvitnutie.

12. After being placed in a permanent spot, the plants were properly watered with a weak solution of lignohumate. It supports fast rooting and avoids plant stress. Over the next few weeks, pour water from above, the reservoir may not be full. Later, when the plants are properly rooted, you can water into the reservoir. After about 6 weeks, a liquid fertilizer supporting blooming should be added.